Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w czasie epidemii COVID-19

08 kwietnia 2020

W związku ze zwalczaniem koronawirusa zamknięte zostały jednostki systemu oświaty. Dzieci zostały w domu i pojawił się problem kto ma się nimi opiekować. Aby umożliwić taką opiekę, ustawodawca wprowadził możliwość otrzymywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tego tytułu.

Przesłanki i czas otrzymywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Pracujący rodzice dzieci w wieku do 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Takie rozwiązanie przewiduje specustawa wprowadzająca szczególne rozwiązania w związku z pandemią koronawirusa.
Zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat za okres nie dłuższy niż 14 dni.
Za dziecko, na które przysługuje zasiłek, uważa się dziecko własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dziecko przysposobione, a także dziecko przyjęte na wychowanie i utrzymanie. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach przewidzianych dla zwykłego zasiłku opiekuńczego.

To dodatkowe świadczenie omawia procedura pt. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu pandemii koronawirusa.

Ustalenie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego i jego wysokość

Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na wniosek ubezpieczonego. Nie będzie on przysługiwał, jeżeli są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.
Pracownik nie będzie miał także prawa do zasiłku opiekuńczego, jeżeli jego nieobecność w pracy będzie miała inną podstawę – np. będzie przebywał w domu w ramach przestoju ekonomicznego. Miesięczny dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

 

 

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w czasie epidemii COVID-19
Iwona Kaczorowska
redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes
 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.