Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Dofinansowanie na otwarcie kancelarii prawnej

26 lipca 2022

Planujesz otwarcie własnej kancelarii i chcesz pozyskać środki z dofinansowania na otwarcie własnej działalności ?

Ten artykuł jest dla Ciebie. Sprawdź jakie są warunki uzyskania dotacji, co musisz zawrzeć we wniosku, na ile środków możesz liczyć, jeśli chodzi o:

PAMIĘTAJ!

Jednym z elementów, na który możesz uzyskać dotację jest zakup systemu informacji prawnej dla kancelarii. Skorzystaj ze specjalnej oferty LEX na start przygotowanej z myślą o osobach, otwierających kancelarię i zapewnij sobie 30% rabatu przez pierwsze 3 lata abonamentu

>>> Sprawdź szczegóły <<<

Dotacje z Urzędu Pracy

Czym jest dotacja z Urzędu Pracy

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z Urzędu Pracy (tzw. bezzwrotne dotacje) to stanowiący formę wsparcia instrument rynku pracy, skierowany do osób:

 • bezrobotnych,
 • poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunów osoby niepełnosprawnej,
 • absolwentów centrum integracji społecznej (CIS) oraz absolwentów klubów integracji społecznej (KIS).

WAŻNE!

Dotacje są środkami jednorazowymi i bezzwrotnymi co oznacza, że są przyznawane tylko jeden raz oraz nie podlegają co do zasady zwrotowi.

Kto może otrzymać dotację

Dofinansowanie może otrzymać osoba należąca do powołanego wyżej kręgu, jeśli jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu lub niewykonująca innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, albo jest absolwentem centrum integracji społecznej lub absolwentem klubu integracji społecznej, o ile nie pozostaje w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Jakie są warunki otrzymania dotacji

 • Aby uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy być osobą, która:
 • w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku pozostawała bez zatrudnienia i nie wykonywała innej pracy zarobkowej;
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych a także udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
 • nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
 • po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
 • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, a w przypadku posiadania wpisu - oświadczy o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym zastrzeżeniem, iż od dnia 21 stycznia 2021 r. zniesiono warunek nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy, jeżeli zakończenie dotychczas wykonywanej działalności nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w związku z wystąpieniem tego stanu, a przedmiot planowanej działalności gospodarczej jest inny od działalności zakończonej (Dz.U. poz. 1380);
 • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 • nie złożyła wniosku do innego urzędu.

Wniosek o dotację

Wniosek o dofinansowanie prowadzenia działalności gospodarczej należy złożyć we właściwym – ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub planowane miejsce prowadzenia działalności – powiatowym urzędzie pracy. Może zostać uwzględniony, jeżeli jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie. Wniosek o dofinansowanie zawiera m.in.:

 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj planowanej działalności gospodarczej,
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania,
 • szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków,
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.

Szczegółowe warunki, jakie muszą spełnić ubiegający się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej 3 .

PAMIĘTAJ!

Każdy powiatowy urząd pracy może posiadać również swój wewnętrzny regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Umowa o dotację

Przyznanie dofinansowania jest dokonywane na podstawie umowy zawieranej ze starostą (działającym w jego imieniu dyrektorem powiatowego urzędu pracy). Przyznane bezrobotnemu/absolwentowi CIS/absolwentowi KIS/opiekunowi środki stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Do podstawowych obowiązków osoby, która otrzymała dofinansowanie należy:

 • prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy (i niezawieszanie działalności gospodarczej w tym okresie),
 • niepodejmowanie zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość dotacji

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, mogą być przyznane w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Po otrzymaniu dotacji należy założyć własną działalność gospodarczą (w terminie wskazanym w umowie), a otrzymane środki wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem. Działalność gospodarczą należy prowadzić co najmniej w okresie 12 miesięcy od jej rozpoczęcia, zaś udokumentowania i rozliczenia poniesionych wydatków należy dokonać w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności.

Dofinansowanie na otwarcie kancelarii prawnej

Dotacje z Lokalnej Grupy Działania

Czym jest dotacja z LGD

Lokalna Grupa Działania (LGD) to stowarzyszenie, skupiające gminy wiejskie i miejsko – wiejskie, zamieszkałe przez nie więcej niż 20 tys. osób. Głównym celem ich tworzenia jest podnoszenie atrakcyjności terenów gminnych, zwiększanie ich potencjału dla mieszkańców, działających tam firm czy rozwoju turystyki. Jednym z obszarów wsparcia przez LGD jest przedsiębiorczość, w ramach której uzyskać można wsparcie na założenie własnej działalności gospodarczej, w tym także w zakresie kancelarii prawnej. Dotacje LGD są środkami jednorazowymi i bezzwrotnymi co oznacza, że są przyznawane tylko jeden raz oraz nie podlegają co do zasady zwrotowi.

Kto może otrzymać i jakie są warunki otrzymania dotacji

O wsparcie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej może ubiegać się może osoba zarówno bezrobotna, jak i pracująca, jeżeli:

 • jest pełnoletnim obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego LSR (czyli na terenie gmin, objętych działaniem LGD),
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie,
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w szczególności nie była wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • dotychczas nie miała przyznanej pomocy na operację w tym zakresie.

Wniosek o dotację

Nabór wniosków w ramach przyznania pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej ma charakter konkursowy. W ogłoszeniu o konkursie wskazane są cele projektu, które precyzują obszar, jaki podlega wsparciu. Może to być wspieranie pomysłów innowacyjnych, wspierających konkretne branże lub inne, określane indywidualnie w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD. Dofinansowanie jest przyznawane na projekt, który służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej. Wzory wniosków o dofinansowanie z LGD są jednolite dla całej Polski.

Najczęstszymi kryteriami uwzględnianymi podczas oceniania wniosków są:

 • planowane utworzenie przez wnioskodawcę co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne,
 • innowacyjność rezultatu projektu,
 • powiązanie projektu z innymi projektami zrealizowanymi lub realizowanymi przez wnioskodawcę w ramach LSR,
 • uzasadnienie kosztów,
 • korzystanie przez wnioskodawcę z pomocy pracowników LGD,
 • promocja obszaru objętego działaniami LGD,
 • planowane zatrudnienie osób z grupy defaworyzowanej,
 • podniesienie kompetencji osób biorących udział w operacji.
 • wsparcie ekologii.

Wybór projektów złożonych na ogłoszony konkurs dokonuje Rada LGD. Ocena dokonywana jest według tych samych kryteriów wobec wszystkich wniosków. Ocena wniosku odbywa się czteroetapowo:

 1. ocena wniosku na podjęcie działalności gospodarczej pod względem formalnym,
 2. stwierdzenie zgodności wniosku na podjęcie działalności gospodarczej z PROW,
 3. stwierdzenie zgodności wniosku na podjęcie działalności gospodarczej z LSR,
 4. lokalne kryteria oceny operacji. Ilość punktów zdobytych przez wniosek pozwala na umieszczenie go na liście rankingowej. W zależności od dostępnych środków w naborze wniosek jest lub nie jest wybrany do dofinansowania.

Umowa o dotację

Przyznanie dofinansowania jest dokonywane na podstawie umowy zawieranej z LGD. Przyznane beneficjentowi środki stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) 4 .

Do podstawowych obowiązków osoby, która otrzymała dofinansowanie należy:

 • prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 2 lata od wypłaty ostatniej raty dotacji;
 • zrealizowanie minimum 30% zakładanego w biznesplanie przychodu w okresie pierwszego roku od dnia wypłaty drugiej dotacji.

Wysokość dotacji

Wysokość wsparcia na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 80.000,00 zł i wypłacana jest w dwóch transzach. Pierwsza w wysokości 80%, jeżeli beneficjent złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i dokonano wpisu tej działalności do CEIDG, oraz uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją. Druga transza wypłacana jest wówczas, jeżeli beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

Dotacje z Unii Europejskiej

Czym są dotacje z Unii Europejskiej oraz kto może je uzyskać.

Dotacje podchodzące z Funduszy Europejskich są bezzwrotnymi środkami, które – z założenia – mają na celu przede wszystkim rozwój lokalnych przedsiębiorstw. Są one przeznaczone dla osób:

 • które nie ukończyły 30-go roku życia, są bezrobotne i nie uczą się. Wówczas dofinansowania przyznawane są im w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 • które są bezrobotne, ukończyły 30 rok życia, a ich sytuacja zawodowa jest trudna (w szczególności dotyczy to: kobiet, osób powyżej 45 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, niepracujących od dłuższego czasu). Dotacje te są finansowane w ramach Programów Regionalnych.

Powołane wyżej środki kierowane są głównie do:

 • bezrobotnych kobiet,
 • osób, które ukończyły 45 rok życia,
 • osób niepełnosprawnościami,
 • osób z podstawowym wykształceniem,
 • osób niepracujących już od dłuższego czasu.

W kontekście nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027, szczególną uwagę zwrócić należy na środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), będącego głównym instrumentem Unii Europejskiej służącym inwestowaniu w ludzi. EFS+ łączy bowiem w sobie aktualnie cztery instrumenty finansowania, funkcjonujące oddzielnie w okresie programowania: 2014–20: Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI).

Jakie są warunki otrzymania dotacji

Projekty, których celem jest rozdzielenie środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, różnią się regionalnie. Są organizowane przez, tzw. operatorów. Informacje na temat listy operatorów dostępne są w Powiatowych i Wojewódzkich Urzędach Pracy lub Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Listę dostępnych projektów można znaleźć wyszukiwarce dostępnej na stronie internetowej Funduszy Europejskich. Określają one każdorazowo dla kogo dany projekt został skierowany oraz jakie kryteria należy spełniać, aby możliwe było wzięcie w nim udziału. Weryfikacja kryterium udziału w danym projekcie jest kluczowym zagadnieniem w zakresie możliwości pozyskania środków unijnych na podjęcie działalności. Każdy projekt współfinansowany przez Unię Europejską wymaga także wkładu własnego, którego wysokość zależy od rodzaju projektu.

W celu otrzymania środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy złożyć formularz rekrutacyjny, który jest skróconą wersją opisu projektu. Następnie, po akceptacji wniosku pod względem formalnym i merytorycznym, można wziąć udział w szkoleniach dotyczących marketingu, przedsiębiorczości, księgowości, zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem działalności, oraz przygotowania biznesplanu. Na koniec, po dokładnej analizie dokumentacji konkursowej, należy złożyć do wskazanej instytucji wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Wniosek zostaje, na podstawie karty oceny wniosku, poddany ocenie formalnej oraz merytorycznej. Weryfikowane jest treść projektu, w szczególności – w jakim stopniu projekt realizuje cel programu, z którego wnioskodawca chce otrzymać dotację. Oceniana jest możliwość wykonania projektu oraz badana zgodność wniosku z wymogami merytorycznymi. Pod uwagę brane są głównie: informacje o beneficjencie i jego doświadczenie zawodowe, opis planowanej działalności gospodarczej, planowane koszty inwestycji, konkurencja rynkowa oraz przygotowanie inwestycji.

Wniosek o dotację

Wzorzec wniosku o przyznanie środków unijnych, wraz z instrukcją jego wypełnienia, dostępny jest najczęściej na stronie internetowej danego programu. Brak jest przy tym jednego, ogólnego wzoru formularza, jednakże posiadają one wiele, następujących punktów wspólnych:

 • tytuł projektu,
 • dane wnioskodawcy,
 • lokalizacja inwestycji,
 • szczegółowy opis projektu,
 • harmonogram realizacji inwestycji,
 • cele danego projektu, które muszą być zgodne z wybranym programem,
 • koszty i źródła finansowania,
 • korzyści z realizacji projektu,
 • trwałość inwestycji,
 • analiza finansowa, ekonomiczna i prawna,
 • szczegółowy biznesplan.

Umowa o dofinansowanie

W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku z beneficjentem zawiera się umowę o dofinansowanie działalności gospodarczej. Umowa ta określa szczegółowe zasady na jakich dotacja została przyznana, zasady rozliczenia i obowiązki beneficjenta. Do podstawowych zobowiązań należy:

 • stosowanie się do warunków umowy,
 • wydatkowanie otrzymanych środków zgodnie z założeniami wskazanymi we wniosku, postanowieniami umowy oraz wytycznymi programu,
 • rozliczenie projektu w ciągu 30 dni od dnia zakończenia wydatkowania przyznanych środków,
 • złożenie wniosku o płatność końcową po zakończeniu projektu.

Wysokość dotacji oraz wsparcie pomostowe

Maksymalna kwota dofinansowania może wynosić 40.000,00 zł, przy czym z reguły jest to kwota 20.000,00 zł – 23.000,00 zł. Dodatkowo, beneficjent może wnioskować o otrzymanie tzw. wsparcia pomostowego. Stanowi ono bezzwrotną pomoc dla osoby, która rozpoczęła działalność gospodarczą w ramach projektu i jest udzielana jest do momentu uzyskania płynności finansowej prowadzonej działalności. Łączny czas wsparcia pomostowego może wynosić maksymalnie 12 miesięcy, a jego waha się w granicach 1.000,00 - 2.000,00 zł miesięcznie. Rozliczenia wsparcia pomostowego należy dokonać do 15 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.

 

Dofinansowanie na otwarcie kancelarii prawnej – fot. 1