Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu

12 lutego 2021

W postępowaniu administracyjnym uczestnikami są przed wszystkim jego strony. Kodeks postępowania administracyjnego dopuszcza jednak udział w postępowaniu organizacji społecznych, które nie działają we własnym interesie, ale w interesie społecznym. Żądanie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu może być kierowane, gdy postępowanie wszczynane jest zarówno na wniosek, jak i z urzędu przez organ administracji.

Jak wskazują Adam Bochentyn i Tomasz Lewandowski w procedurze Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu, nie ma ograniczenia co do rodzaju postępowania, a zatem organizacja społeczna może żądać dopuszczenia jej do postępowania przed organem pierwszej lub drugiej instancji (czyli prowadzonym w trybie zwykłym), ale również w dowolnym trybie nadzwyczajnym, również w każdej instancji.

Weryfikacja pod kątem celów statutowych organizacji społecznej

Warunkiem wymaganym dla dopuszczenia do udziału w postępowaniu konieczne jest sprawdzenie celów statutowych organizacji społecznej.

Jednak - jak wskazują autorzy procedury - aby cel wynikający ze statutu (nadanego, przyjętego) uzasadniał wystąpienie z żądaniem dopuszczenia do postępowania, niezbędne jest ustalenie, że przedmiot postępowania wkracza w zakres działania organizacji społecznej, bądź ze względu na jego wynik, bądź ze względu na czynności postępowania.

Weryfikacja pod kątem istnienia interesu społecznego

Pojęcie "interesu społecznego" jest pojęciem nieostrym. Nie można tym samym wskazać jakiegoś zamkniętego katalogu wartości służących interesowi społecznemu.

W przypadku organizacji społecznej, o których mowa w art. 31 § 1a k.p.a. interes społeczny, jako przesłanka dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, ulega pewnej konkretyzacji. Przepis art. 31 § 1a został wprowadzony do k.p.a. przede wszystkim w celu wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (...) (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 159, str. 11). Natomiast art. 11 ust. 3 dyrektywy wskazuje, że dostęp do udziału w postępowaniu powinien zostać zapewniony organizacjom, które "mają zgodnie z kryteriami ustanowionymi na podstawie prawa krajowego uzasadniony interes w zapewnieniu przestrzegania niniejszej dyrektywy i dyrektywy 96/71/WE". Celem udziału takich organizacji w postępowaniu jest "wdrożenie niniejszej dyrektywy i dyrektywy 96/71/WE lub egzekwowania zobowiązań z nich wynikających".

Weryfikacja pod kątem zgody strony na udział organizacji w postępowaniu

Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz pracownika lub pracodawcy, o których mowa w art. 31 § 1a k.p.a., uzależnione jest od spełnienia dodatkowej przesłanki, a mianowicie zgody strony, w imieniu i na rzecz której organizacja ma w postępowaniu występować.

Zgoda pracownika może zostać wyrażona na piśmie lub ustnie do protokołu. Powinna być ona wyraźna.

Zgody takiej organ nie może domniemywać, nie może ona również zostać wyrażona w formie konkludentnej.

Znacznie więcej informacji na temat przebiegu postępowania, można znaleźć we wspomnianej procedurze: Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal