Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Doręczenie pisma przez komornika

19 listopada 2019

Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda. Sąd jednocześnie zobowiązuje powoda do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu sąd może zawiesić postępowanie z urzędu. 

Bezpłatna prezentacja 

Nie masz jeszcze LEX-a?  Wybierz produkt najlepszy dla siebie
Poznaj możliwości programów LEX oraz pomocne narzędzia i rozwiązania!

Zamów prezentację

Inne niż pozew pisma procesowe

Do innych niż pozew pism procesowych, wywołujących potrzebę podjęcia obrony praw, należy zaliczyć inne pisma wszczynające postępowanie (np. wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, wniosek o udzielenie zabezpieczenia).

Podobnie jak na gruncie art. 143 k.p.c. przyjąć należy, że art. 139(1) k.p.c. będzie miał zastosowanie także, gdy pozwanemu podlega pismo sądowe, jak orzeczenie lub zawiadomienie o posiedzeniu.

Więcej na ten temat zobacz: Paweł Wiśniewski: "Doręczenie pozwanemu pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony praw".

Działanie komornika

Jak wskazuje Marcin Świtkowski w: "Nowe zasady doręczania pism procesowych po reformie postępowania cywilnego z lipca 2019 r.",  w przypadku otrzymania przez komornika sądowego wniosku od powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139(1) k.p.c. powinien on osobiście doręczyć pismo bezpośrednio adresatowi za potwierdzeniem odbioru i z oznaczeniem daty albo stwierdzić, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje.  

Zgodnie z nowym przepisem art. 3a ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771 z późn. zm.; dalej: u.k.s.) komornik powinien dokonać tego doręczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia. Jednocześnie zgodnie ze znowelizowanym art. 9 u.k.s. komornik nie może odmówić wykonania wyżej wymienionych czynności, jeżeli jest właściwy do ich podjęcia i zostały mu zlecone m.in. przez osobę zobowiązaną przez sąd do złożenia wniosku.

Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.