Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Doręczenie pisma przez komornika

19 listopada 2019

Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda. Sąd jednocześnie zobowiązuje powoda do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu sąd może zawiesić postępowanie z urzędu. 

Bezpłatna prezentacja 

Nie masz jeszcze LEX-a?  Wybierz produkt najlepszy dla siebie
Poznaj możliwości programów LEX oraz pomocne narzędzia i rozwiązania!

Zamów prezentację

Inne niż pozew pisma procesowe

Do innych niż pozew pism procesowych, wywołujących potrzebę podjęcia obrony praw, należy zaliczyć inne pisma wszczynające postępowanie (np. wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, wniosek o udzielenie zabezpieczenia).

Podobnie jak na gruncie art. 143 k.p.c. przyjąć należy, że art. 139(1) k.p.c. będzie miał zastosowanie także, gdy pozwanemu podlega pismo sądowe, jak orzeczenie lub zawiadomienie o posiedzeniu.

Więcej na ten temat zobacz: Paweł Wiśniewski: "Doręczenie pozwanemu pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony praw".

Działanie komornika

Jak wskazuje Marcin Świtkowski w: "Nowe zasady doręczania pism procesowych po reformie postępowania cywilnego z lipca 2019 r.",  w przypadku otrzymania przez komornika sądowego wniosku od powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139(1) k.p.c. powinien on osobiście doręczyć pismo bezpośrednio adresatowi za potwierdzeniem odbioru i z oznaczeniem daty albo stwierdzić, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje.  

Zgodnie z nowym przepisem art. 3a ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771 z późn. zm.; dalej: u.k.s.) komornik powinien dokonać tego doręczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia. Jednocześnie zgodnie ze znowelizowanym art. 9 u.k.s. komornik nie może odmówić wykonania wyżej wymienionych czynności, jeżeli jest właściwy do ich podjęcia i zostały mu zlecone m.in. przez osobę zobowiązaną przez sąd do złożenia wniosku.

Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.