Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kolejna nowelizacja procedury cywilnej już obowiązuje - co się zmieniło?

07 października 2021

Od 24 września obowiązuje kolejna już w tym roku nowelizacja postępowania cywilnego. Zmiany mają na celu dostosowanie procedury cywilnej do przepisów UE dotyczących ochrony konsumentów. Co się zmieniło i jakie są konsekwencje wprowadzonych zmian?

Nowe zasady wysyłania pism w postępowaniu cywilnym

W wyniku zmian w procedurze cywilnej modyfikacji uległy zasady wnoszenia pism procesowych przez strony oraz uczestników postępowania cywilnego. Rozszerzono pojęcie operatora pocztowego oraz ograniczono zastosowanie domniemania prawnego wniesienia pisma do sądu powszechnego w dniu nadania u operatora, jedynie do przesyłek poleconych. W dostępnym w LEX komentarzu praktycznym, autorka, Małgorzata Sieradzka omawia nowe zasad wysyłania pism w postępowaniu cywilnym. Jak zauważa Autorka: "Zmiany w procedurze cywilnej dotyczące zasad wysyłania pism procesowych przez strony oraz uczestników postępowania cywilnego mają przyczynić się do ułatwić stronom i uczestnikom postępowania realizację uprawnień procesowych. Warto też podkreslić znaczenie otwarcia konkurencji na rynku przez dopuszczenie każdego operatora pocztowego. Z punktu widzenia interesów stron oraz uczestników postępowania kluczowe znaczenie ma zachowanie terminu do dokonania czynności procesowej. Aktualnie skorzystanie z usług każdgo operatora pocztowego będzie gwarantowało zachowanie terminu do dokonania czynności procesowej. Przed zmianami było to możliwe, jedynie przy skorzytaniu z usług operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne".

Wzmocnienie ochrony konsumentów - zmiany w procedurze cywilnej

W komentarzu praktycznym - Dostosowanie procedury cywilnej do przepisów UE dotyczących ochrony konsumentów Autorka szczegółowo omawia kluczowe zmiany w procedurze cywilnej, których celem jest wzmocnienie ochrony konsumentów. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności zapewnienia zgodności polskich przepisów z regulacjami unijnymi dotyczącymi ochrony konsumentów. Głownie chodzi o zmiany w postępowaniu nakazowym z weksla przeciwko konsumentowi pojawiła się w związku ze wskazaniami TSUE zawartymi w orzeczeniach, które zostały wydane w sprawach polskich. Poza zmianami w postępowaniu weksowym przedmiotowa nowelizacja wprowadza zmiany w:

  • ustawie z 17.12. 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania - przez doprecyzowanie dotychczasowych przepisów dotyczących ubiegania się o zwrot kosztów tłumaczenia koniecznych dokumentów uzasadniających wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - przez dodanie nowego czynu nieuczciwej konkurencji w art. 15c jakim jest naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję.

Dostosowanie procedury cywilnej do przepisów UE dotyczących ochrony konsumentów - zaproszenie na szkolenie online

Już 20 października o godz. 16.00 podczas szkolenia online, omówione zostaną wprowadzone zmiany, które są konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Wprowadzenie, cel nowelizacji kpc,
  • Zmiany dotyczące zasad wysyłania pism procesowych przez strony i uczestników i ich konsekwencje prawne,
  • Zmiany dotyczące postępowania nakazowego w sprawach przeciwko konsumentom,
  • Zmiany w terminach na zaspokojenie roszczeń,
  • Zmiany zasad wręczania weksli,
  • Zmiany dotyczące o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych,
  • Zmiany dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji.

W LEX Kancelaria Prawna dostępne są następujące komentarze praktyczne omawiające niniejszą nowelizację:

Kolejna nowelizacja procedury cywilnej już obowiązuje - co się zmieniło?
Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.