Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

5 marca 2020 - ostatni dzwonek na dostosowanie zezwoleń odpadowych

03 marca 2020

5 marca 2020 r. mija termin na złożenie wniosku o dostosowanie zezwoleń odpadowych uzyskanych przed dniem 5 września 2018 r. Powyższy obowiązek wynika z ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.poz.1592), a brak jego realizacji uniemożliwi legalne prowadzenie działalności z zakresu gospodarki odpadami.

Kto musi dostosować zezwolenia odpadowe?

Krąg podmiotów, które powinny dostosować zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami, jest obszerny. Wniosek o zmianę posiadanych zezwoleń odpadowych muszą bowiem złożyć podmioty, które przed dniem 5 września 2018 r. uzyskały:

 • zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenie zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Brak złożenia wniosku spowoduje wygaśnięcie wskazanych decyzji administracyjnych w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów. Jak wskazano jednak w wydanej przez Ministerstwo Klimatu interpretacji przepisów dotyczących składania omawianych wniosków - termin ten należy uznać za dotrzymany także wówczas, gdy wniosek będzie posiadał braki formalne (przy spełnieniu pewnych warunków).

W programie LEX przeczytasz również:  Dostosowanie zezwoleń odpadowych - wyjaśnienia Ministerstwa Dostęp po zalogowaniu 

Wniosek o zmianę decyzji odpadowej

Wniosek o zmianę posiadanej decyzji odpadowej należy złożyć do:

 • Starosty (prezydenta miasta – w przypadku miasta na prawach powiatu)
 • Marszałka województwa
 • Regionalnego dyrektora ochrony środowiska

W przypadku gdy, maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg organem właściwym do rozpatrzenia wniosku będzie marszałek województwa.

We wniosku należy wskazać:

 • maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 • największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń.

Warto podkreślić, że nieustanowienie zabezpieczenia roszczeń lub ustanowienie niezgodnie z postanowieniem określającym formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń spowoduje cofnięcie decyzji administracyjnej.

Ponadto do wniosku o zmianę posiadanej decyzji odpadowej należy załączyć:

 • zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa wskazane w  art.163 Dostęp po zalogowaniu , art. 164 lub art. 168 w zw. z art. 163 § 1 k.k. - dotyczące posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
 • zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów  ustawy Dostęp po zalogowaniu  z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • oświadczenie o niekaralności za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191  ustawy Dostęp po zalogowaniu z 14.12.2012 r. o odpadach - dotyczące posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
 • oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna nie wydano, na podstawie przepisów ustawy Dostęp po zalogowaniu  z 14.12.2012 r. o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej określonej w art. 194  ustawy Dostęp po zalogowaniu z 14.12.2012 r. o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;,
 • oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194  ustawy Dostęp po zalogowaniu14.12.2012 r. o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł - za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy,
 • operat przeciwpożarowy z postanowieniem uzgadniającym,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
Jak sformułować wniosek o zmianę posiadanej decyzji odpadowej?
Jakim wymaganiom powinny odpowiadać załączniki do tego wniosku?

 

5 marca 2020 - ostatni dzwonek na dostosowanie zezwoleń odpadowych
Aleksandra Kwaśniewska
product manager LEX Ochrona Środowiska