Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Rozliczenie dotacji celowej na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez podmioty prywatne

31 października 2023

Prawo do nagrody specjalnej posiadają również nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach lub placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Do 30 listopada należy dokonać rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej przez szkołę dotacji celowej na nagrody specjalne do budżetu organu rejestrującego. 

Ustawa z 7.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, znowelizowała m.in. przepisy Karty Nauczyciela (dalej: KN), w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia w postaci nagrody specjalnej dla nauczycieli, z okazji 250 rocznicy KEN. Nowelizacja KN, w art. 92d ust. 2 przyznaje prawo do tej nagrody także nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach lub placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Środki na ten cel, są przekazywane przez organ rejestrujący (tj. przez jednostki samorządu terytorialnego, które wydały zezwolenie na założenie jednostki, dokonały wpisu do ewidencji lub przekazały szkołę do prowadzenia) w formie dotacji celowej. Więcej na ten temat w poradniku Agaty Piszko pt.: "Nagrody specjalne dla nauczycieli - zasady przyznawania i rozliczania".

Zgodnie z art. 92d ust. 8 KN, rozliczenie dotacji na wypłatę nagrody specjalnej, zawiera:

  • nazwę, adres siedziby i numer REGON odpowiednio przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki;
  • nazwę organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz jego kod z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, a w przypadku szkół i placówek artystycznych - wskazanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
  • przyznaną kwotę dotacji celowej;
  • wykorzystaną kwotę dotacji celowej;
  • kwotę dotacji celowej podlegającej zwrotowi odpowiednio do budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
  • listę nauczycieli, którym wypłacono nagrodę, o której mowa w art. 92a ust. 1, zawierającą nazwiska, imiona i numery PESEL tych nauczycieli, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz ich własnoręczne podpisy stanowiące potwierdzenie otrzymania tej nagrody;
  • miejscowość i datę sporządzenia rozliczenia;
  • podpis dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego - osoby kierującej daną inną formą wychowania przedszkolnego wyznaczonej przez osobę prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego.

Rozliczenia dotacji celowej przez beneficjenta oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji celowej dokonuje się do dnia 30 listopada 2023 r. Wzór rozliczenia dotacji celowej na wypłatę nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez podmioty prywatne dostępny << TUTAJ

Podział majątku wspólnego małżonków

Lidia Marciniak

Senior Product Manager

LEX Prawo Oświatowe