Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

E-rozprawa i wyrokowanie na posiedzeniach niejawnych według tarczy 3.0

05 czerwca 2020

Tarcza 3.0 wprowadziła możliwość rozpoznawania spraw podczas tzw. rozprawy odmiejscowionej (e-rozprawy). Regulacje z tarczy umożliwiły w szerszym zakresie rozpoznanie spraw na posiedzeniu niejawnym. Czy przyczyni się to do zmniejszenia zaległości w sądach?

E-rozprawa – jako zasada procedowania

Mecenas Agnieszka Skorupka, w komentarzu praktycznym dostępnym w LEX - E-rozprawa i zmiany w sposobie procedowania w tarczy 3.0 wskazuje, że: "ustawa tarcza 3.0 wprowadziła zasadę przewidującą, że rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu. Z kolei rozprawy i posiedzenia jawne przy bezpośrednim udziale i obecności stron, pełnomocników i świadków mogą odbywać się wyjątkowo. Musi zatem zostać spełniony warunek bezpieczeństwa, a mianowicie, że rozprawa czy posiedzenie jawne w tradycyjnej formule nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących".

 

Rozprawa odmiejscowiona - okres obowiązywania zmian

Zgodnie z nowododanym do tzw. specustawy koronawirusowej art. 15 zzs1 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących.

 

E-rozprawa w praktyce - zaproszenie na webinar

Epidemia koronawirusa w szerokim zakresie wpłynęła na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Wprowadzone regulacje nie pozwalały na prowadzenie rozpraw i posiedzeń jawnych przez prawie dwa miesiące. W związku z powyższym rozpoznawane były jedynie tzw. sprawy pilne. Wraz z kolejnymi fazami rezygnacji z wprowadzanych obostrzeń, także nastąpiło "odmrożenie sądów". Od 18 maja 2020 sądy mogą rozpoznawać na rozprawach sprawy spoza katalogu pilnych. Jednak nie wszystkie sprawy z dnia na dzień powróciły na wokandy. W praktyce problemów do rozwiązania jest wiele, począwszy od kwestii zapewnienia bezpieczeństwa na salach rozpraw, po wątpliwości związane z systemami do rozpraw online. Zapraszam na szkolenie online 22 czerwca, o godz. 15.30 - Postępowania sądowe w czasie epidemii w praktyce – z uwzględnieniem regulacji z tarczy 3.0 i 4.0

 

Wyrokowanie na posiedzeniach niejawnych według tarczy 3.0

W świetle nowowprowadzonej regulacji art. 15 zzs1 pkt 2 przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli zostaną spełnione kumulatywnie cztery przesłanki:

  • przewodniczący uzna rozpoznanie sprawy za konieczne,
  • przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących,
  • brak jest możliwości przeprowadzenia rozprawy lub innego posiedzenia jawnego na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku,
  • żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne.


Jak podkreśla sędzia Maciej Rzewuski w komentarzu praktycznym dostępnym w LEX - Wyrokowanie na posiedzeniach niejawnych według Tarczy 3.0 powołany przepis stanowi swoiste novum i niejako odwrócenie dotychczasowej reguły procesowej, że to co ustawa nakazuje rozpoznać na posiedzeniu niejawnym, sąd może rozpoznać na rozprawie, ale nie odwrotnie. Już choćby z tego względu, tj. z uwagi na wyjątkowość nowej regulacji należałoby zakładać, że jej brzmienie i wykładnia będą jednoznaczne, spójne, nie pozostawiające wątpliwości w materii jej stosowania. Tymczasem niejasności praktycznych znów jest sporo.

 

E-rozprawa i wyrokowanie na posiedzeniach niejawnych według tarczy 3.0
Katarzyna Irytowska
Product manager LEX Kancelaria Prawna