Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Elektroniczne zgłaszanie wniosków do KRS (eKRS) w praktyce - wyjaśniamy wątpliwości

09 sierpnia 2021

Począwszy od dnia 1 lipca 2021 roku wszelkie wnioski kierowane do rejestru przedsiębiorców KRS składane są wyłącznie drogą elektroniczną. Znikają dotychczas stosowane urzędowe formularze, a zamiast nich konieczne będzie posiadanie konta w systemie eKRS. Jak je założyć i obsługiwać, a także w jaki sposób przekazywać do sądu rejestrowego wymagane dokumenty? To tylko przykładowe pytania, na które odpowiadamy w publikacjach dostępnych w LEX.

Jaką formę prawną powinny mieć załączniki do wniosku elektronicznego? Jak potwierdzić dokument za zgodność z oryginałem? W jaki sposób załączyć dokumenty np. akty notarialne do wniosku o zmianę danych w KRS? Czy oprócz dołączenia numeru aktu notarialnego, trzeba go jeszcze skanować? Czy wniosek podpisują osoby zgodnie z reprezentacją? Czy uchwały powinny być załączane w formie protokołu? Na te oraz kilkadziesiąt innych pytań odpowiedź znajduje się w nowym, dostępnym w LEX komentarzu praktycznym - Elektroniczne zgłaszanie wniosków do KRS w praktyce - pytania i odpowiedzi.

Forma dokumentów składanych przez PRS

We wskazanej publikacji, mec. Michał Korelawski wskazuje, że: dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz będące załącznikami do wniosku złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sporządzone w postaci elektronicznej, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jeżeli natomiast dokumenty te zostały sporządzone w postaci papierowej, do wniosku dołącza się:

  • odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym. Przy czym, elektroniczne poświadczenie odpisu dokumentu przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem albo radcą prawnym, następować będzie z chwilą wprowadzenia przez tego pełnomocnika dokumentu do systemu teleinformatycznego,
  • elektroniczne kopie dokumentów – ten sposób załączania dokumentów wykorzystywany będzie w przypadku, gdy wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców składać będzie spółka samodzielnie. W takim przypadku oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo należy przesłać do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia pisma poprzez system teleinformatyczny.

Wnioski, pisma i dokumenty składane są za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych [PRS]

Sposób składania wniosków

Dalej w publikacji czytamy, że wnioski dotyczące wpisów do rejestru przedsiębiorców KRS składane będą musiały być poprzez system teleinformatyczny. Obowiązku takiego nie ma natomiast w odniesieniu do pozostałych wniosków kierowanych do sądu rejestrowego. I tak:

  • wniosek o wpis w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, składać się będzie na urzędowym formularzu lub jego kopii albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
  • wnioski inne niż o wpis w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych będzie zaś można składać także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Sąd rejestrowy przy pierwszej czynności skierowanej do strony zobowiązany jest do wskazania jej, że pisma i wnioski należy składać w formie elektronicznym.

Opłaty w postępowaniu rejestrowym

Wniosek w postępowaniu przed sądem rejestrowym składa się wraz z opłatą sądową. Jeżeli opłata sądowa nie zostanie uiszczona, wniosek także podlegać będzie zwróceniu bez wzywania do jego uzupełnienia. I w tym przypadku możliwe będzie wszakże uzupełnienie opłaty w terminie siedmiodniowym liczonym od otrzymania zarządzenia o zwrocie wniosku. Uzupełnienie tego braku formalnego we ww. okresie wywoła ten skutek, że wniosek będzie uważany za prawidłowo złożony w dniu pierwotnego wpłynięcia do sądu rejestrowego. W przypadku jednoczesnego wniesienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego więcej niż jednego pisma podlegającego opłacie żadne z tych pism nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, jeżeli nie uiszczono opłaty w wysokości sumy opłat należnych od wszystkich pism. O bezskuteczności wszystkich wniesionych pism procesowych przewodniczący informować będzie podmiot wnoszący. Zasady tej nie stosuje się w następujących dwóch przypadkach:

  • jeżeli wnoszący pismo jest zwolniony z mocy prawa od kosztów sądowych w zakresie opłaty sądowej należnej od składanego pisma,
  • w razie zwolnienia od tych kosztów przyznanego przez sąd lub w razie zgłoszenia wniosku o takie zwolnienie.
Elektroniczne zgłaszanie wniosków do KRS (eKRS) w praktyce - wyjaśniamy wątpliwości
Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna