Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Emisje przemysłowe – pozwolenia zintegrowane, BATy, IED i problemy z praktyki - BEZPŁATNY WEBINAR

14 kwietnia 2021

Ochrona środowiska i klimatu staje się priorytetem dla coraz większej liczby spółek. Przepisy prawa ochrony środowiska są różne dla poszczególnych zakładów i w dużej mierze zależą od rodzaju emitowanych zanieczyszczeń. Jedne z najbardziej rygorystycznych i najtrudniejszych przepisów dotyczą tzw. emisji przemysłowych – do powietrza, wód, gleb i innych elementów środowiska.

Część spółek musi uzyskać skomplikowane pozwolenia zintegrowane. Dodatkowo niektóre typy zakładów muszą się dostosować do tzw. BATów, czyli najlepszych dostępnych technik przyjmowanych przez Unię Europejską zgodnie z tzw. dyrektywą IED. Za naruszenie przepisów zarówno na spółkę jak i jej pracowników mogą zostać nałożone surowe sankcje, np. obowiązkowe wstrzymanie pracy zakładu przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska.

Pozwolenie zintegrowane -kiedy jest potrzebne?

Pozwolenie zintegrowane jest wymagane w przypadku prowadzenia instalacji, której działalność ze względu na rodzaj i skalę może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Do instalacji takich mogą należeć np. instalacje:

  1. służące do odzysku, unieszkodliwiania, składowania czy magazynowania odpadów,
  2. do wytwarzania energii i paliw
  3. do produkcji i obróbki metali
  4. do produkcji nawozów, środków ochrony roślin, tworzyw sztucznych, barwników.

Instalacje, które wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego, muszą spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik (tzw. BATów). Przede wszystkim nie mogą one powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych.

Konkluzje BAT

Konkluzje BAT (dotyczące najlepszych dostępnych technik) określają wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w Unii Europejskiej. Są one przyjmowane przez Unię Europejską zgodnie z tzw. dyrektywą IED, czyli dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). Poszczególnym gałęziom przemysłu wyznaczono odrębne terminy na dostosowanie się do konkluzji BAT, a za niedostosowanie się do nich w terminie grożą sankcje.

Bezpłatny webinar - już 28 kwietnia

Chcąc przybliżyć problematykę pozwoleń zintegrowanych, konkluzji BAT oraz problemów praktycznych łączących się z emisjami przemysłowymi, zachęcam do udziały w bezpłatnym szkoleniu online, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00.

Plan szkolenia:

  1. najważniejsze przepisy, w tym procedura uzyskiwania i zmiany pozwolenia zintegrowanego,
  2. dyrektywa IED i jej wpływ na polskie prawo ochrony środowiska,
  3. BATy – czym są, jak są przyjmowane i jak będą zmieniane w przyszłości,
  4. sankcje za naruszenia przepisów, zarówno administracyjne dla spółki, jak i karne dla jej pracowników,
  5. kazus praktyczny – przykład Konkluzji BAT dla jednego z sektorów i omówienie problemów praktycznych, jakie powstały na skutek ich przyjęcia,
  6. przyszłe zmiany w prawie, w tym Europejski Zielony Ład.

Szkolenie poprowadzi Pan Mecenas Radosław Maruszkin - doktor nauk prawnych; członek samorządu adwokackiego w Warszawie; absolwent WPiA UW oraz Centre for the Study of English and European Union Law. Pan Maruszkin przebywał na rocznym stypendium naukowym na Utrecht University w Holandii, a w latach 2015-2019 r. był doktorantem w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Mecenas jest autorem publikacji naukowych, m.in. z zakresu prawa Unii Europejskiej, prawa ochrony środowiska i prawa energetycznego, a aktywność naukową łączy ze współpracą z międzynarodową kancelarią prawną, gdzie koncentruje się na doradzaniu przedsiębiorcom w zakresie prawa ochrony środowiska i prawa chemicznego.

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY WEBINAR JUŻ DZIŚ KLIKAJĄC TUTAJ

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Aleksandra Kwaśniewska

product manager LEX Ochrona Środowiska

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.