Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Gospodarowanie odpadami przez gminy po 1 stycznia 2022 r.

31 grudnia 2021

Tak zwana ustawa śmieciowa przeszła kolejną nowelizację, która ma być odpowiedzią na wyzwania gmin związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Nowe przepisy wymuszą wprowadzenie zmian w gminnych systemach gospodarki odpadami. Co się zmieni po 1 stycznia 2022 r.?

Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminy rodzi wiele wyzwań. Rosnąca masa odpadów komunalnych, błędy w selektywnej zbiórce lub jej brak, kolejne zmiany przepisów dotyczących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi powodują wzrost kosztów ich zagospodarowania. Kolejne nowelizacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przyniosły do tej pory efektów oczekiwanych przez gminy.

Co się zmieni w obowiązku selektywnej zbiórki?

Nowelizacja ustawy śmieciowej (czyli ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. z 2021 r., poz. 888) rozszerzyła obowiązek selektywnej zbiórki na wszystkich wytwórców odpadów komunalnych. Obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich podmiotów wytwarzających odpady, niezależnie od tego, czy są oni właścicielami danej nieruchomości.

W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pojawią się przepisy umożliwiające wprowadzenie system indywidualnego rozliczania obowiązku segregowania odpadów w przypadku budynków wielolokalowych. Warunkiem skorzystania z tego systemu jest zapewnienie przez właściciela nieruchomości w uzgodnieniu z gminą technicznych możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych oraz podjęcie przez radę gminy stosownej uchwały.

Nowe uprawnienia dla gmin

Na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta minister właściwy do spraw klimatu może zezwolić gminie w drodze decyzji na częściowe odstępstwo od selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, czyli na łączne zbieranie odpadów tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz szkła. Konieczne jednak jest spełnienie co najmniej trzech spośród czterech warunków wskazanych w nowym art. 4b ust. 1 ustawy śmieciowej.

Nowe przepisy umożliwiają radzie gminy podjęcie uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będzie to mogło nastąpić w sytuacji, gdy:

  1. środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy śmieciowej, lub
  2. celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

Więcej o powyższych zmianach oraz innych regulacjach wprowadzonych do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeczytasz w komentarzu praktycznym "Gospodarowanie odpadami przez gminy po 1 stycznia 2022 r.". Zachęcam także do zapoznania się z nagraniem ze szkolenia online, w trakcie którego omówiono zmiany wprowadzone do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 r., oraz zmiany wprowadzone do ustawy z dniem 1 stycznia 2022 r.

Gospodarowanie odpadami przez gminy po 1 stycznia 2022 r.
Aleksandra Kwaśniewska

product manager LEX Ochrona Środowiska

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.