Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Gospodarowanie odpadami przez gminy po nowelizacji ustawy śmieciowej - BEZPŁATNY WEBINAR

26 listopada 2020

W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej. Rady gmin dostały 12 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów. Pierwotnie czas ten wydawał się wystarczający. Jednak z uwagi na epidemię koronawirusa, okazało się, że czasu było zdecydowanie za mało. W tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 wydłużono czas na dostosowanie się do zapisów nowelizacji. Czy nowy termin jest wystarczający?

Nowelizacja ustawy śmieciowej

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1579) wprowadziła wiele znaczących zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439). Wśród nich można wymienić m.in.:

 • określenie w formie "widełkowej" wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych w przypadku braku selektywnej zbiórki- w wysokości nie niższej niż dwukrotność i nie wyższej niż czterokrotność stawki ustalonej przez radę gminy,
 • wprowadzenie ulg w opłatach za odbiór odpadów dla mieszkańców domów jednorodzinnych posiadających przydomowe kompostowniki i kompostujących w nich bioodpady (przy czym, jeśli wyniki kontroli wykażą brak wywiązywania się z kompostowania bioodpadów, ulga zostanie cofnięta),
 • możliwość wprowadzenia przez gminy dopłaty do opłaty śmieciowej ponoszonej przez mieszkańców - wyłącznie ze środków pochodzących z dochodów gminy ze sprzedaży surowców wtórnych
 • możliwość wyboru przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, czy przystąpią do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych,
 • określenie wysokości ryczałtowej stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych z domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe (nie więcej niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem – za rok od nieruchomości),
 • zniesienie obowiązku regionalizacji w zakresie zagospodarowania m.in. bioodpadów, zmieszanych odpadów komunalnych, czy pozostałości z sortowania,
 • zaostrzenie kar za gospodarowanie odpadami niezgodnie z przepisami.

Choć czas na dostosowanie się do znowelizowanych przepisów był długi, część rad gmin nadal nie wykonała tego zadania. Natomiast podjęte już uchwały często są przedmiotem postępowań nadzorczych. Do tego dochodzą jeszcze problemy związane z gospodarowaniem odpadami w czasie epidemii.

Gospodarowanie odpadami przez gminy po nowelizacji ustawy śmieciowej

Konieczność dostosowania się do zmian wprowadzonych ustawą śmieciową wywołała szereg wątpliwości.

 1. Jak prawidłowo uregulować obowiązek selektywnej zbiórki odpadów w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie?
 2. Na jakich zasadach rada gminy może uprzywilejować osoby kompostujące bioodpady?
 3. Jak zorganizować działanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych?
 4. Jak określić kod odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym przyjmowanych do PSZOK?
 5. Kiedy uchwała rady gminy dotycząca odpadów istotnie narusza prawo?
 6. Kto i na jakich zasadach może zaskarżyć uchwałę śmieciową do sądu?
 7. Jak postępować z odpadami powstałymi w gospodarstwach domowych, w których przebywają osoby w izolacji domowej lub na kwarantannie?

Odpowiedzi na te oraz inne pytania zostaną udzielone w czasie bezpłatnego szkolenia online "Gospodarowanie odpadami przez gminy po nowelizacji ustawy śmieciowej", które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2020 r. o godz. 12.00. Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin oraz wszystkich podmiotów wytwarzających odpady.

Szkolenie poprowadzi Pani Martyna Sługocka - doktor nauk prawnych; wykładowca na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim; ekspert LEX Budownictwo i LEX Ochrona Środowiska. Pani Sługocka jest pracownikiem organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, posiada wieloletnie doświadczenie w organie administracji architektoniczno-budowlanej drugiej instancji oraz prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego. Pani Sługocka jest także autorką około 100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY WEBINAR JUŻ DZIŚ KLIKAJĄC TUTAJ

Gospodarowanie odpadami przez gminy po nowelizacji ustawy śmieciowej - BEZPŁATNY WEBINAR
Aleksandra Kwaśniewska

product manager LEX Ochrona Środowiska

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.