Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Gospodarowanie odpadami w czasie epidemii koronawirusa - Szkolenie dla Klientów LEX

02 kwietnia 2020

Epidemia koronawirusa wpływa na wiele gałęzi gospodarki, w tym także na branżę odpadową. Choć odbiór odpadów (czy to komunalnych, czy w szczególności pochodzących ze szpitali i miejsc kwarantanny) ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno- epidemiologicznego kraju, w specustawie o koronawirusie nie przewidziano szczególnych rozwiązań dotyczących gospodarowania odpadami. Nowe przepisy znalazły się jednak w tzw. tarczy antykryzysowej.


Polecenie wojewody - kogo i czego może dotyczyć?

W nowych przepisach przewidziano szczególne uprawnienie dla wojewody w obszarze gospodarowania odpadami. W sytuacji, gdy na terenie województwa z powodów technicznych lub organizacyjnych nie będzie możliwe unieszkodliwienie odpadów zgodnie z przepisami, wojewoda będzie mógł wydać polecenie dotyczące gospodarowania odpadami. Polecenie takie może jednak dotyczyć wyłącznie odpadów wytworzonych w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi - zarówno medycznych o właściwościach zakaźnych, jak i innych niż medyczne. Podlega ono natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jego doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia.

Wojewoda może skierować polecenie do szerokiego kręgu podmiotów:

 • organów administracji rządowej działających w województwie i państwowych osób prawnych,
 • organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 • przedsiębiorców.

Unieszkodliwienie wskazanych wyżej odpadów medycznych będzie następowało przez ich termiczne przekształcanie w postaci:

 1. spalania odpadów przez ich utlenianie w temperaturze nie niższej niż 850˚ C;
 2. innego procesu termicznego przekształcania odpadów, w tym pirolizy, zgazowania i procesu plazmowego, o ile substancje powstające podczas tych procesów są następnie spalane.

Do transportu, zbierania lub unieszkodliwiania odpadów medycznych objętych poleceniem wojewody nie stosuje się przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wyłączone jest także stosowanie wobec nich przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - w zakresie warunków korzystania ze środowiska. Co istotne - polecenie można skierować także do podmiotów, które nie posiadają decyzji z zakresu gospodarowania odpadami pod warunkiem, że posiadają one stosowne możliwości techniczne i organizacyjne do jego realizacji.

W przypadku odpadów komunalnych polecenie wojewody może także dotyczyć:

 1. przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do innych instalacji niż instalacje komunalne zapewniające przetwarzanie, o którym mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 2. składowania lub termicznego przekształcania odpadów komunalnych bez (jakichkolwiek lub określonych) wstępnych procesów przetwarzania.

Odpady komunalne - co może się zmienić?

Oprócz polecenia wojewoda otrzymał także dodatkowe uprawnienia dotyczące odpadów komunalnych. W drodze zarządzenia może on:

 • zmienić lub wyłączyć wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz w przepisach wydanych na podstawie ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej u.c.p.g,
 • zmienić częstotliwość odbierania odpadów komunalnych,
 • zmienić sposób świadczenia usług przez PSZOK.

Zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych lub sposobu świadczenia usług przez PSZOK może nastąpić wyłącznie na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Szkolenie online

Aby przybliżyć zasady gospodarowania odpadami w czasie epidemii koronawirusa pracownikom organów administracji publicznej, jak i przedsiębiorcom z branży odpadowej, zachęcamy do udziału w specjalnym szkoleniu online "Gospodarowanie odpadami w czasie epidemii koronawirusa", które odbędzie się 6 kwietnia 2020 r. o godz. 13.45.

W czasie szkolenia ekspert odpowie m. in na takie pytania jak:

 • Co z odpadami powstałymi podczas kwarantanny domowej?
 • Czym są odpady wytwarzane w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi?
 • W jaki sposób wojewoda będzie mógł ingerować w regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminie?
 • Czy wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami ulegnie zmianie?
 • Czy nowelizacja specustawy koronawirusowej stanowi odpowiedź na apele samorządów?
Gospodarowanie odpadami w czasie epidemii koronawirusa - Szkolenie dla Klientów LEXPolecamy webinar dla Klientów LEX-a

Gospodarowanie odpadami w czasie epidemii koronawirusa

Zarejestruj się

 Szkolenie poprowadzi pan Michał Bursztynowicz - członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu; ekspert LEX Budownictwo i LEX Ochrona Środowiska; posiadający wieloletnie doświadczenie w organie administracji architektoniczno-budowlanej drugiej instancji. Pan Bursztynowicz w pracy zawodowej zajmuje się także gospodarką nieruchomościami oraz zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska, w szczególności gospodarowania odpadami.

Ważne:
W czasie szkolenia będzie można zadawać naszemu ekspertowi na czacie pytania dotyczące omawianej tematyki.

 

Gospodarowanie odpadami w czasie epidemii koronawirusa - Szkolenie dla Klientów LEX – fot. 1
Aleksandra Kwaśniewska

product manager LEX Ochrona Środowiska