Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy mamy 14 dni

12 listopada 2019

Procedura sprostowania świadectwa pracy, po zmianach z 7 września 2019 r., pozwala pracownikowi zorientować się w ewentualnych nieprawidłowościach co do treści otrzymanego dokumentu i podjąć przewidziane prawem działania zmierzające do usunięcia wadliwości w ciągu 14 dni.

Na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy mamy 14 dni

Kiedy błąd zauważa pracownik

Wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy powstaje obowiązek pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Gdy pracownik zauważy, że wydane mu przez pracodawcę świadectwo zawiera błędną treść, może dochodzić sprostowania otrzymanego dokumentu. Zgodnie z ze znowelizowanym art. 97 § 21 Kodeksu pracy, pracownik może, w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy, wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa.

Jeżeli pracodawca odmawia sprostowania, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania do sądu pracy. Pozew do sądu należy wnieść w terminie 14 dni od otrzymania odmownej odpowiedzi pracodawcy lub upłynięcia 7 dniowego terminu na udzielenie odpowiedzi.

Warto zauważyć, że dotychczas skutki niezachowania przez pracownika wymogu wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy nie były oceniane jednolicie w nauce prawa pracy. W stanie prawnym obowiązującym od 7 września 2019 r. na mocy art. 971 Kodeksu pracy brak uprzedniego wniosku o sprostowanie lub brak zaskarżenia odmowy sprostowania, w terminie, nie stanowi przeszkody do wytoczenia powództwa o sprostowanie świadectwa pracy (zob. szerzej Maniewska Eliza. Art. 97. W: Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy. System Informacji Prawnej LEX, 2019).

Kiedy błąd zauważa pracodawca

Przepisy prawa pracy nie regulują, w jaki sposób powinien postąpić pracodawca, w sytuacji kiedy sam zauważy nieścisłości w wydanym świadectwie pracy. W związku z zasadą, że świadectwo zawiera tylko informacje o faktach i nie można umieszczać w nim innych informacji niż określone przepisami prawa pracy, to w sytuacji kiedy pracodawca zauważa swój błąd, powinien przygotować nowe świadectwo z korektą błędu.

Zmiany Kodeksu pracy mające wprowadzić ułatwienie pracownikom realizacji uprawnień pracowniczych oraz zwiększające poziom jego ochrony zostały uwzględnione przez Kamilę Milczarek w aktualnym opracowaniu procedury:

 

Rafał Bułach
product manager Działu Legal

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.