Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Informacja TPR - jak prawidłowo wypełnić nowy formularz do raportowania o cenach transferowych?

21 września 2020

W 2020 roku podatnicy po raz pierwszy zmierzą się z nowym formularzem do raportowania o cenach transferowych, czyli formularzem TPR. Formularz TPR jest następcą dotychczas składanych sprawozdań CIT-TP/PIT-TP, lecz zakres wymaganych w nim informacji znacznie się różni od zakresu obowiązującego poprzednio, co wiąże się z koniecznością większego zaangażowania podatników przy raportowaniu.

Formularz TPR jest informacją o cenach transferowych oraz warunkach transakcji zawieranych przez podmioty powiązane. Pierwszy raz należy go wypełnić za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r. wyłącznie w formie elektronicznej. Formularze TPR-C (dla podatników CIT) i TPR-P (dla podatników PIT) zastąpiły dotychczas składane uproszczone sprawozdania CIT/TP i PIT/TP. Jednakże w stosunku do swoich poprzedników, formularz TPR to w praktyce pełne ujawnienie informacji o prowadzonych z podmiotami powiązanymi transakcjach. Należy bowiem raportować nie tylko wartość tych transakcji, ale także dane o sposobie weryfikacji rynkowości cen. Dane z tego formularza posłużą zaś organom podatkowym do typowania podmiotów do kontroli cen transferowych.

Kto musi sporządzać TPR?

Zgodnie z art. 11t ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podmioty powiązane obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych są zobowiązane do sporządzenia i przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o cenach transferowych TPR za dany rok podatkowy. Przepis ten wskazuje, że obowiązkiem tym są objęci ci podatnicy, którzy muszą sporządzić dokumentację cen transferowych. Ponadto sam TPR obejmuje jedynie te transakcje, które zostały ujęte w dokumentacji cen transferowych. Tym samym krąg podmiotów obowiązanych do sporządzenia informacji TPR ogranicza się do:

 • podmiotów, które przeprowadzają transakcję z podmiotem powiązanym i przekraczają ustawowe progi dokumentacyjne;
 • podmiotów, które przeprowadzają określone transakcje z rajami podatkowymi.

Oprócz powyższych podmiotów, ustawodawca nakazał składanie TPR także niektórym podatnikom, na których nie ciąży obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Informacje TPR muszą przygotować te podmioty, które realizują transakcje krajowe zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego ze względu na fakt, że podmioty je realizujące osiągnęły zyski.

TPR - zakres informacji

Informacja o cenach transferowych TPR zawiera:

 • cel złożenia informacji (złożenie lub korekta) i okres, za jaki jest składana;
 • dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja;
 • ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja;
 • informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;
 • informacje dotyczące metod i cen transferowych;
 • dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych.

TPR stanowi więc zbiór informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz przez podatników z podmiotami z rajów podatkowych, celem nadrzędnym jego składania jest pozyskanie przez administrację podatkową wybranych informacji dla potrzeb analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.

Termin na złożenie TPR

Co do zasady, formularz TPR należy przekazać Szefowi Krajowej Informacji Skarbowej wyłącznie drogą elektroniczną do końca 9-tego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – to znaczy, że dla większości podatników termin ten upływa 30 września.

Jednakże w związku z panującą epidemią koronawirusa ustawa z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0) przesunęła wyżej wymieniony termin.

Na mocy art. 31z Tarczy antykryzysowej 4.0 czas na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz przekazanie informacji o cenach transferowych TPR (formularze TPR-C i TPR-P) został wydłużony:

 • do dnia 31.12.2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa od dnia 31.03.2020 r. do 30.09.2020 r.;
 • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa od 01.10.2020 r. do 31.01.2021 r.

Ponadto Tarcza antykryzysowa 4.0 przesunęła również termin na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej:

 • do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął przedłużony termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Głównym celem przesunięcia ww. terminów jest ułatwienie przedsiębiorcom wywiązania się z obowiązków w obszarze cen transferowych oraz ich dopasowanie do zmienionych terminów na przygotowanie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych, w związku z epidemią koronawirusa.

Informacja TPR - jak prawidłowo wypełnić nowy formularz do raportowania o cenach transferowych?
Tomasz Kręski

product manager Księgowość i Podatki

Czytaj więcej w 7-dniowym dostępie testowym do LEX Ksiegowość!
Polecamy m.in.:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy