Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czy po zmianach w Kodeksie pracy, dyrektor szkoły musi uaktualnić informację o warunkach zatrudnienia wszystkim nauczycielom?

31 maja 2023

Od 26 kwietnia obowiązują obszerne zmiany w Kodeksie pracy, które dotyczą m.in. szerszego niż dotychczas informowania o warunkach zatrudnienia. Zmiany te dotyczą także nauczycieli i nakładają na dyrektorów dodatkowe obowiązki.

Treść informacji o warunkach zatrudnienia

Nowelizacja Kodeksu pracy obowiązujaca od 26 kwietnia 2023 r., w bardziej szczegółowy sposób określa wymagania dotyczące treści informacji o warunkach zatrudnienia. Zgodnie z art. 29 § 3 k.p., pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej:

1) nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, co najmniej o:

 1. a) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 2. b) obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy,
 3. c) przysługujących pracownikowi przerwach w pracy,
 4. d) przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku,
 5. e) zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią,
 6. f) w przypadku pracy zmianowej - zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę,
 7. g) w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy - zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,
 8. h) innych niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych,
 9. i) wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania,
 10. j) obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia,
 11. k) prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy,
 12. l) układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje - nazwie takich organów lub instytucji,
 13. m) w przypadku gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy - terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym u danego pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy;

2) nie później niż w terminie 30 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływają składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem pracy oraz informacje na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym, zapewnianej przez pracodawcę; nie dotyczy to przypadku, w którym pracownik dokonuje wyboru instytucji zabezpieczenia społecznego.

Oznacza to, że nauczycielom zatrudnianym od 26 kwietnia 2023 r., dyrektor ma obowiązek doręczyć w postaci pisemnej lub elektronicznej znacznie poszerzoną informację o warunkach zatrudnienia, szczegółowo wymienioną w ww. przepisie. Jak wskazuje Joanna Lesińska w poradniku pt.: "Zmiany w Kodeksie pracy i Karcie Nauczyciela od 26.04.2023 r. "  konieczne jest także informowanie w postaci papierowej lub elektronicznej:

- nie później niż w terminie 7 dni od dnia zmiany adresu – o zmianie adresu siedziby jednostki oświatowej (art. 29 § 32 k.p.),

- nie później niż w dniu, w którym ma zastosowanie do nauczyciela jedna z następujących sytuacji – zmiana warunków zatrudnienia, a także objęcie układem zbiorowym pracy lub innym porozumieniem zbiorowym niezwłocznie. Ten obowiązek informacyjny jest wyłączony jedynie w przypadku, w którym zmiana warunków zatrudnienia wynika ze zmiany przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych, jeżeli przepisy te zostały wskazane w informacji przekazanej pracownikowi (art. 29 § 33 k.p.).

Zatrudnienie w dniu wejścia w życie nowelizacji a obowiązek informacyjny

Nowa informacja o warunkach zatrudnienia wydawana jest nowo zatrudnianym nauczycielom. W przypadku nauczycieli, których zatrudnienie trwało w dniu 26 kwietnia 2023 r. informacja wydawana jest na wniosek - art. 22 ust. 1 ustawy z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Oznacza to, że uzupełnienie dotychczasowych informacji o warunkach zatrudnienia o nowe treści następuje wyłącznie na wniosek pracowników zatrudnionych w dniu wejścia w życie zmian - podkreśla dr Dariusz Dwojewski w LEX Prawo Oświatowe. Autor wyjaśnia także, że przepisy nie wprowadzają terminu, w jakim pracownik może wystąpić z takim wnioskiem, co oznacza, że pracownicy, którzy w dniu 26 kwietnia 2023 r. pozostawali w zatrudnieniu, mogą w każdym czasie wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie informacji o warunkach zatrudnienia.

 

Podział majątku wspólnego małżonków

 

Lidia Marciniak

Senior product manager LEX Prawo Oświatowe