Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zadania gminy dotyczące inwazyjnych gatunków obcych

31 stycznia 2023

Inwazyjne gatunki obce (IGO) są zagrożeniem dla różnorodności biologicznej Polski. Ich zwalczanie jest trudne, czasochłonne i wiąże się ze znacznymi kosztami. Ustawa o gatunkach obcych nakłada na gminy zadania wynikające ze stwierdzenia obecności IGO na ich terenie.

Czym są inwazyjne gatunki obce?

Inwazyjnymi gatunkami obcymi (IGO) są rośliny, zwierzęta oraz inne organizmy, które nie są gatunkami rodzimymi dla danego ekosystemu, a ich obecność może skutkować szkodami w środowisku lub gospodarce bądź też wywierać negatywny wpływ na zdrowie człowieka. IGO oddziaływują negatywnie na bioróżnorodność biologiczną, doprowadzając do zmniejszenia rodzimych populacji, a nawet do ich wyginięcia.

Listę inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii Europejskiej oraz stwarzających zagrożenie dla Polski, jak również działania zaradcze oraz środki zmierzające do przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów określa rozporządzenie Rady Ministrów z 9.12.2022 r. w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów (Dz.U. poz. 2649). Zadania i kompetencje związane z wprowadzaniem do środowiska oraz przemieszczaniem w nim gatunków obcych (w tym działania zapobiegawcze i zaradcze) określa ustawa z 11.08.2021 r. o gatunkach obcych (Dz.U. poz. 1718).

Zadania gminy związane z występowaniem IGO

Zgodnie z ustawą o gatunkach obcych każdy, kto stwierdzi obecność w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub dla Polski ma obowiązek zgłoszenia tego faktu właściwemu wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta. Weryfikacja formalna takiego zgłoszenia oraz podjęcie dalszych wymaganych działań należą do organu wykonawczego gminy. Ustawa określa także inne zadania własne gminy związane z występowaniem na jej terenie inwazyjnych gatunków. Są to:

  • przyjmowanie zgłoszeń o stwierdzeniu obecności w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub dla Polski,
  • przekazywanie zgłoszeń o stwierdzeniu obecności w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub dla Polski,
  • ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie działań zaradczych i informowanie go o stwierdzeniu obecności w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub dla Polski oraz o konieczności przeprowadzenia działań zaradczych wobec tego IGO,
  • przeprowadzenie działań zaradczych w stosunku do inwazyjnego gatunku obcego stwarzającego zagrożenie dla Unii lub dla Polski,
  • składanie właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska raportu o przeprowadzonych działaniach zaradczych na terenie gminy.

Więcej informacji o zadaniach gmin związanych z występowaniem inwazyjnych gatunków obcych znajdziesz w komentarzu praktycznym "Zadania gminy dotyczące gatunków obcych".

Zadania gminy dotyczące inwazyjnych gatunków obcych

Aleksandra Kwaśniewska

product manager

LEX Ochrona Środowiska