Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Magazynowanie odpadów po 1 stycznia 2021 r. - szkolenie online

01 grudnia 2020

1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. poz. 1742). Jakie wymogi i na kogo nakładają nowe przepisy? Kiedy i na jakich zasadach należy się do nich dostosować?

Kogo dotyczą nowe wymagania?

Prace nad nowymi przepisami trwały od lutego 2019 r. i wywoływały sporo kontrowersji. Nowe regulacje dotyczące szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów ogłoszono w dniu 8 października 2020 r. Obejmują one wszystkie rodzaje magazynowania odpadów. W rozporządzeniu określono szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego:

 • wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów,
 • tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
 • magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

Ponadto w akcie określono czas magazynowania zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Wymagania określone w nowych przepisach nie dotyczą magazynowania odpadów wskazanych w §2 ust. 1 rozporządzenia, m.in.:

 • magazynowanie odpadów komunalnych przez wytwórcę odpadów komunalnych lub przez właściciela nieruchomości, na której zostały wytworzone,
 • magazynowanie przez wytwórcę odpadów zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji lub prowadzącego ewidencję uproszczoną (czyli odpadów niebezpiecznych do 100 kg lub innych niż niebezpieczne do 5 ton rocznie),
 • magazynowanie w ramach zbierania przez nieprofesjonalnego zbierającego odpady,
 • magazynowanie odpadów, których sposób magazynowania został określony w przepisach odrębnych.

Jak magazynować różne rodzaje odpadów?

Dla pewnych kategorii odpadów określono minimalne wymagania dla wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę. Prowadzi się je:

 • w miejscach o pojemności magazynowania odpadów dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich odbioru,
 • w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów,
 • w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza miejsce przeznaczone do tego celu,
 • a w przypadku odpadów niebezpiecznych także minimalizując wpływ czynników atmosferycznych na te odpady- przez zastosowanie szczelnych pojemników, kontenerów lub zbiorników lub systemu zbierania wycieków oraz wód odciekowych, jeżeli oddziaływanie czynników atmosferycznych może spowodować negatywny wpływ magazynowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi

Powyższe wymagania dotyczą: magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w przypadku:

 • odpadów powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, magazynowanych w miejscu ich wytworzenia,
 • wytwarzania przez wytwórcę odpadów innych niż niebezpieczne w ilości do 100 Mg rocznie lub odpadów niebezpiecznych w ilości do 1 Mg rocznie, magazynującego te odpady w miejscu ich wytworzenia.

W przypadku innych odpadów magazynowanie prowadzi się w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, które zostały wydzielone i przeznaczone do magazynowania odpadów oddzielnie od magazynowanych substancji lub przedmiotów niebędących odpadami, przy czym konieczne jest oznakowanie lokalizacji poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu ich magazynowania. W rozporządzeniu określono zasady dotyczące oznakowania, jak również pozostałe zasady dotyczące magazynowania odpadów (§5-§7 rozporządzeni), w tym odpadów niebezpiecznych (§8 rozporządzenia).

Poza wymienionymi w przepisach wyjątkami magazynowanie odpadów niebezpiecznych prowadzi się w wydzielonej i oznakowanej strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych.  sytuacji, gdy odpady te są umieszczone w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach, o pojemności powyżej 5 litrów, na każdym z nich umieszcza się jednostkowe oznakowanie etykietą. Obowiązek ten nie dotyczy wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, o którym mowa w §4 ust. 1 rozporządzenia. Zasady etykietowania określono w §9 rozporządzenia.

W kolejnych przepisach wskazano szczególne zasady magazynowania dotyczące magazynowania odpadów niebezpiecznych wrażliwych na podwyższoną temperaturę, zakaźnych odpadów medycznych lub weterynaryjnych w ramach zbierania odpadów oraz odpadów mogących powodować uciążliwości zapachowe.

Nowe przepisy budzą Twoje wątpliwości? Rozwiejemy je w czasie szkolenia online!

Nowe regulacje zwykle rodzą wątpliwości co do ich stosowania. Pojawiły się one także w przypadku rozporządzenia Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

 • Kto i do kiedy musi dostosować się do nowych wymogów w zakresie magazynowania odpadów?
 • Jakie problemy w praktyce rodzi §4 rozporządzenia?
 • Czy posiadanie obowiązującej decyzji/ pozwolenia przesądza o braku obowiązku stosowania się do nowych wymogów?
 • W jakim terminie należy dostosować się do nowych przepisów?

Odpowiedzi na te oraz inne pytania zostaną udzielone w czasie szkolenia online "Magazynowanie odpadów po 1 stycznia 2021 r.", które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020 r. o godz. 12.00.

Szkolenie poprowadzi Pani Mecenas Agata Kościuk - radca prawny, prowadząca kancelarię radcowską specjalizującą się w obsłudze branży OZE oraz odpadowej. Pani Kościuk zapewniała obsługę prawną projektów morskich i lądowych farm wiatrowych, elektrowni fotowoltaicznych, biogazowni oraz projektów geotermalnych o łącznej mocy przekraczającej 4 000 MW. Pani Mecenas doradza przedsiębiorcom oraz organom administracji publicznej w zakresie regulacji prawnych związanych z gospodarką odpadami.

Ważne: W czasie szkolenia będzie można zadawać naszemu ekspertowi na czacie pytania dotyczące omawianej tematyki.

ZAPISZ SIĘ NA WEBINAR JUŻ DZIŚ KLIKAJĄC TUTAJ

Więcej o magazynowaniu odpadów przeczytasz także w komentarzu praktycznym "Magazynowanie odpadów" autorstwa Pani Mecenas Marii Duczmal.

Magazynowanie odpadów po 1 stycznia 2021 r. - szkolenie online
Aleksandra Kwaśniewska

product manager LEX Ochrona Środowiska

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.