Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak na sytuację notariuszy wpływa zaostrzenie ograniczeń związanych z koronawirusem?

27 marca 2020

Zaostrzenie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa sprowadziło konieczność ponownego rozważenia, w jaki sposób te restrykcje wpływają na funkcjonowanie kancelarii notarialnych. W odpowiedzi na liczne pytania notariuszy w tej kwestii, Krajowa Rada Notarialna wydała kolejne stanowisko analizujące ich obecną sytuację. Pojawiają się w nim nowe zalecenia nieuwzględnione w poprzednim stanowisku, związane na przykład z płatnościami bezgotówkowymi.

Nadal brak obowiązku zamknięcia kancelarii

Jak podkreśla w najnowszym stanowisku Rada, nadal brak przepisów lub decyzji organów administracji publicznej, które nakazywałyby zamknięcie lub ograniczenie działalności kancelarii notarialnych. Nie można za taki przepis uznać zakazu organizowania spotkań i zebrań, gdyż zakaz ten nie odnosi się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych i tym samym nie dotyczy czynności notarialnych. Dalej więc pozostaje pogląd, zgodnie z którym to do notariusza należy samodzielna i autonomiczna decyzja o wprowadzeniu ewentualnych zmian w działalności kancelarii. Decyzję powinien podjąć biorąc pod uwagę jej potencjalne skutki ekonomiczne oraz konieczność zapewnienia dostępu do czynności notarialnych o charakterze niezbędnym, zwłaszcza w sprawach niecierpiących zwłoki. Jak wskazuje w opublikowanym w LEX komentarzu praktycznym Funkcjonowanie kancelarii notarialnej w trakcie epidemii SARS-CoV-2 Dostęp po zalogowaniu dr Piotr Marquardt, do czynności takich można by zaliczyć czynności notarialne, które nie mogą być dokonywane po określonym terminie, jak np. sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku czy spisanie testamentu osoby ciężko chorej. Innym czynnikiem, który notariusz powinien wziąć pod uwagę rozważając ewentualne zawieszenie lub ograniczenie działalności, jest również kwestia dostępności do czynności notarialnych na danym terenie. Inaczej bowiem wygląda sytuacja w dużym mieście, a inaczej w niewielkiej miejscowości, gdzie jest tylko jedna kancelaria notarialna.

Płatności bezgotówkowe w kancelariach notarialnych

Zdaniem Krajowej Rady Notarialnej, ze względu na stan epidemii za wskazane należy uznać przyjmowanie w formie bezgotówkowej wszelkich płatności dokonywanych w kancelariach notarialnych, także przy użyciu kart płatniczych. Zalecenie to dotyczy także płatności związanych z pobieraniem podatków i opłat sądowych.

Łagodzenie skutków ekonomicznych epidemii koronawirusa

Równocześnie, zdając sobie sprawę z tego jak daleko idące skutki ekonomiczne spowoduje w polskim notariacie epidemia koronawirusa, Krajowa Rada Notarialna zapewniła, że po uzyskaniu i przeanalizowaniu niezbędnych danych, podejmie wszelkie pozostające w jej kompetencjach decyzje mające na celu złagodzenie tych skutków wobec notariuszy.

 

 

Jak na sytuację notariuszy wpływa zaostrzenie ograniczeń związanych z koronawirusem?
 Eliza Wasińska

product manager działu Legal