Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Obliczanie i konsekwencje przekroczenia okresu delegowania pracowników w ramach nowych przepisów

02 listopada 2020

Zmiany unijnych regulacji w zakresie delegowania pracowników w ramach Unii Europejskiej oznaczają duże zmiany również dla pracodawców. Przepisy obowiązujące od 30 lipca 2020 r. nakładają na delegujących pracodawców obowiązek znajomości lokalnego porządku prawnego państwa przyjmującego oraz potencjalny wzrost kosztów delegowania.

W celu zapewnienia lepszej ochrony pracowników oraz zapewnienia równych zasad konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi oraz lokalnymi w kraju delegowania, uchwalono zmiany na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. Implementacja przepisów dyrektywy do polskiej ustawy weszła w życie z dniem 4 września 2020 r.

Minimalne warunki zatrudnienia w państwie przyjmującym

Jedną z istotnych zmian jest wprowadzenie limitów czasowych delegowania. Jak wskazuje Pani Aleksandra Tomczyk w procedurze: Obliczanie okresów delegowania dla celów ustalenia właściwych minimalnych warunków zatrudnienia jeżeli czas trwania delegowania przekracza 12 miesięcy lub 18 miesięcy po złożeniu przez pracodawcę delegującego umotywowanego powiadomienia w kraju przyjmującym, przedsiębiorca delegujący musi zagwarantować swoim pracownikom warunki zatrudnienia obowiązujące w kraju przyjmującym. Nie obejmuje to warunków dotyczących dodatkowych świadczeń emerytalnych lub rozwiązania umowy.

W efekcie, odpowiednio po 12 lub 18 miesiącach pracodawca w stosunku do oddelegowanego ma obowiązek zapewnić mu takie warunki pracy i płacy, jakie obowiązują w państwie przyjmującym.

Obliczanie okresu delegowania

Okres delegowania, zgodnie z oficjalną interpretacją Komisji Europejskiej, należy liczyć dla każdej usługi osobno. Do jednej puli zliczać więc należy zasadniczo:

  • czas poświęcony przez danego pracownika realizacji tych samych zadań/usług, o których możemy mówić przede wszystkim wtedy, gdy prace świadczone są pod tym samym adresem lub w jego pobliżu bądź gdy wykonywana jest ta sama umowa/kontrakt (nawet w różnych miejscach/lokalizacjach);
  • okresy oddelegowania różnych pracowników, którzy wykonują to samo zadanie bądź realizują tę samą umowę/ten sam kontrakt.

Autorka zwraca uwagę, że brak szczegółowej regulacji w ramach liczenia okresów delegowania skutkuje rozbieżnościami interpretacyjnymi w poszczególnych państwach UE. W Niemczech dla przykładu, okresy delegowania sumują się, jeśli pracownik bezpośrednio po zakończeniu delegowania w ramach jednej usługi zostanie delegowany do świadczenia pracy w ramach innej usługi. Natomiast w przypadku przedłużenia delegowania do 18 miesięcy zawiadomienie o przedłużeniu okresu delegowania musi być umotywowane oraz koniecznie złożone przed upływem 12 miesięcy.

Więcej na temat samych procedur można zobaczyć w krótkim filmie film opisującym tę kategorię dokumentów.

Obliczanie i konsekwencje przekroczenia okresu delegowania pracowników w ramach nowych przepisów
Rafał Bułach

product manager Działu Legal