Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak wystąpić z interwencją uboczną?

29 września 2020

Proces, który toczy się pomiędzy stronami postępowania, może wpływać na sytuację innych osób. Osoby te nie muszą jednak bezczynnie przyglądać się i czekać na rozstrzygnięcie takiej sprawy. Procedura cywilna daje możliwość reakcji, celem ochrony swoich interesów. Instytucja prawna, która to przewiduje, nosi nazwę interwencji ubocznej.

Osoba trzecia może wystąpić z interwencją uboczną, przystępując do tej strony procesu, której wygrana przyniesie jej korzyść.

Robert Bełczącki w procedurze Wystąpienie z interwencją uboczną, krok po kroku opisuje przebieg tego postępowania, wskazując na kluczowe kwestie z nim związane.

Warunek niezbędny do zgłoszenia interwencji ubocznej

Robert Bełczącki podkreśla, że samo wypatrywanie przez interwenienta swej korzyści w przystąpieniu do jednej ze stron procesu, nie wystarcza do skutecznego zgłoszenia interwencji ubocznej.

Wymagane jest bowiem istnienie po jego stronie interesu prawnego w tym, aby strona, do której chce przystąpić, proces wygrała.

Interes prawny należy zaś odróżnić od korzyści w rozumieniu potocznym. Źródłem interesu prawnego są normy prawa materialnego.

Interes prawny można przypisać interwenientowi wtedy, gdy wynik procesu chociażby pośrednio oddziałuje na sferę jego uprawnień i obowiązków.

Termin na zgłoszenie interwencji ubocznej

Interwencja uboczna może zostać zgłoszona w każdym stanie sprawy aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji.

Jeśli interwenient zamierza przystąpić do powoda, może uczynić to już po wniesienie pozwu, a jeśli do pozwanego - po doręczeniu odpisu pozwu, chyba że pozwany podejmie czynności procesowe wcześniej, np. w związku z udzieleniem powodowi zabezpieczenia.

Autor procedury zwraca uwagę, że interwencję uboczną można zgłosić także przy ponownym rozpoznaniu sprawy, po uchyleniu przez sąd drugiej instancji zaskarżonego orzeczenia i przekazaniu sprawy sądowi pierwszej instancji.

Wejście interwenienta ubocznego na miejsce strony

Robert Bełczącki wskazuje, że w niektórych sytuacjach interwenient uboczny może być zainteresowany wynikiem procesu bardziej, niż strona do której przystąpił.

Może to mieć miejsce wtedy, gdy po przegranym procesie strona, do której interwenient przystąpił, będzie mogła wystąpić przeciwko niemu z roszczeniem regresowym albo gdy strona przeciwna będzie kierowała swoje roszczenie także przeciwko niemu.

Z tego względu prawodawca umożliwia interwenientowi ubocznemu wejście na miejsce strony, do której przystąpił, ale tylko za zgodą obu stron procesu.

Znacznie więcej informacji na temat przebiegu tego postępowania, można znaleźć we wspomnianej procedurze: Wystąpienie z interwencją uboczną.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Jak wystąpić z interwencją uboczną?
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal

Więcej na temat apelacji znajdziesz w dostępie testowym LEX!
Polecamy m.in.:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy