Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak zadbać o bezpieczeństwo we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych w czasie koronowirusa?

01 kwietnia 2020

Ogłoszony przez rząd stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa przypadł na najbardziej gorący okres w roku każdej wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowej. To w pierwszym kwartale odbywają się bowiem spotkania roczne oraz walne zebrania. Do tego dochodzi szereg pytań o codzienne funkcjonowanie mieszkańców budynków wielorodzinnych, które zapewni im maksimum bezpieczeństwa.

 

Czy w ogóle zwoływać zebranie w obliczu zagrożenia epidemicznego?

Wspólnoty i spółdzielnie mają określone obowiązki wynikające z ustaw w zakresie zwoływania, organizacji i przeprowadzania zebrań swoich członków podsumowujących ich działalność za ubiegły rok. Ustawa o własności lokali nakłada na zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, obowiązek zwołania zebrania ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku, czyli do 31 marca. Z kolei zarząd spółdzielni zarząd zwołuje walne zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego (który trwa od 1 stycznia do 31 grudnia), czyli powinny się one odbyć do 30 czerwca. Jednak w obecnej sytuacji, przy wprowadzonym generalnym zakazie zgromadzeń powyżej dwóch osób, zarówno wspólnoty jak i spółdzielnie nie mają możliwości przeprowadzenia tego obowiązku. Oznacza to, że spotkania roczne należy odłożyć na późniejszy termin, gdy minie stan zagrożenia.

 

Jak zachowywać się budynkach wielorodzinnych w aktualnie panującej epidemii?

Występujące zagrożenie zarażeniem się koronawirusem wymaga od wszystkich, w tym także od zarządów wspólnot i spółdzielni zachowania większej niż zazwyczaj ostrożności i higieny. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców wspólnoty i spółdzielnie mogą wprowadzić szereg czynności ograniczających ryzyko zarażenia. Przede wszystkim należy utrzymywać jak najwyższy standard czystości w budynkach wielorodzinnych, przede wszystkim poprzez dodatkową dezynfekcję powierzchni, które najczęściej używane są przez mieszkańców. Dotyczy to np. klamek, poręczy, domofonów, czy skrzynek pocztowych. Bardzo istotne jest wprowadzenie zakazu korzystania z części wspólnych takich jak place zabaw, i ograniczenie wspólnego korzystania z wind. Dzięki temu uniknie się gromadzenia osób w jednym miejscu co sprzyja zarażeniom. Należy także ograniczyć możliwość spotkań bezpośrednich z przedstawicielami firm zarządzających, a większość spraw załatwiać mailowo i telefonicznie. Bardzo istotne jest, aby aktywnie informować mieszkańców o wszystkich zasadach bezpieczeństwa sanitarnego i zasadach postępowania na czas epidemii.

 

Czy można prowadzić prace budowlane w budynku wielorodzinnym?

Co do zasady mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą prowadzić remonty oraz wszelkie prace budowlane pomiędzy godziną 6:00 a 22:00. W normalnych warunkach jest to czas, w którym część osób przebywa poza domem. Obecny stan epidemii spowodował, że większość mieszkańców w tym czasie przebywa w swoich domach nierzadko wykonując zdalnie swoje obowiązki zawodowe. Nie należy zapominać także o obecności dzieci, które nie mogą korzystać z placówek oświatowych i z domu uczestniczą zdalnie w lekcjach czy zajęciach przedszkolnych. Jest więc to sytuacja wyjątkowa i wymaga większego zrozumienia u wszystkich mieszkańców budynku. Dlatego wykonując jakiekolwiek prace mogące wywoływać ponadprzeciętny hałas czy wibracje należy wziąć pod uwagę sąsiadów. Właściciele lokali powinni pamiętać o obowiązkach wynikających z tzw. stosunków sąsiedzkich (art. 144 k.c.) i powstrzymać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę.

 

Zachowanie terminów okresowych kontroli budynków w stanie epidemii

Zgodnie z art. 61 pr. bud. właściciele i zarządcy budynków są zobowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska a także utrzymywania tych budynków w należytym stanie technicznym. W związku z tym ustawa w art. 62 ust. 1 pkt 1 pr. bud. nakłada na powyższe podmioty obowiązek przeprowadzania kontroli okresowych, w ramach których obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli co najmniej raz w roku. Coroczna okresowa kontrola polega na sprawdzeniu stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).


Stan zagrożenia epidemicznego nie zwalnia właścicieli i zarządców z tego obowiązku, a jedynie przesuwa go w czasie.


Jak zadbać o bezpieczeństwo we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych w czasie koronowairusa?
Kamila Kokoszewska

Product Manager LEX Budownictwo

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.