Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zbiornik na deszczówkę - jak go zbudować, by uzyskać dofinansowanie?

05 sierpnia 2020

Zbieranie wód opadowych i ich wykorzystywanie zyskuje na popularności. Coraz więcej gmin oferuje dofinansowania na realizację instalacji gromadzących deszczówkę, a od lipca można także korzystać z dotacji w ramach rządowego programu "Moja Woda". Jakie działania są konieczne przed umieszczeniem takiego zbiornika na działce? Kto może uzyskać wsparcie finansowe w programie "Moja Woda"?

Gdzie można zlokalizować zbiornik na deszczówkę?

Aby ustalić, gdzie można zlokalizować na działce zbiornik na deszczówkę, należy wyjaśnić pewną rozbieżność dotyczącą klasyfikacji wód opadowych. Gdy poszukujemy informacji o zbieraniu deszczówki, możemy natrafić na opinię, że wody opadowe to ścieki. Gdyby tak było, do ich zbierania należałoby stosować takie same wymogi jak do zbierania ścieków. Do 1 stycznia 2018 r. wody opadowe rzeczywiście uznawano za ścieki (art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy z 18.07.2001 r. – Prawo wodne, Dz.U. z 2017 r., poz. 1121), jednak zgodnie z nową ustawą woda deszczowa, która nie jest niczym zanieczyszczona, nie stanowi ścieku (art. 16 pkt 61 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne).
Z tego względu zbiornik na deszczówkę nie musi spełniać wymagań przewidzianych dla zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki. Nie trzeba zatem stosować do niego wymogów rozdziału 7 działu II rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczącego warunków sytuowania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe. Zbiornik na deszczówkę może więc być zlokalizowany w dowolnym miejscu na działce.

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?

Zbiornik na deszczówkę nie został wymieniony wśród inwestycji, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Samo zgłoszenie zatem nie wystarczy. Przy czym o tym, czy konieczne jest uzyskanie oddzielnego pozwolenia na budowę takiego zbiornika decyduje moment jego powstania oraz powiązanie z budynkiem.
Gdy zbiornik na deszczówkę powstaje jednocześnie z budynkiem, któremu ma służyć, jest objęty pozwoleniem na budowę tego budynku. W takiej sytuacji nie ma potrzeby uzyskiwanie oddzielnego pozwolenia na jego budowę. Natomiast gdy zbiornik wybudowano po wzniesieniu budynku lub jest on samodzielnym obiektem budowlanym znajdującym się na nieruchomości niezabudowanej budynkiem mieszkalnym, należy uzyskać pozwolenia na jego budowę.

Ważne! Jeśli zbiornik na deszczówkę zostanie wybudowany bez uzyskania pozwolenia na budowę, organy nadzoru budowlanego mogą nawet nakazać jego rozbiórkę!

Problematyczne pozwolenie wodnoprawne

Przepisy Prawa wodnego nie określają jednoznacznie, czy do budowy zbiornika na deszczówkę konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Wśród inwestycji wymagających takiego pozwolenia wymieniono m.in. wykonywanie urządzeń wodnych. Jednak z powodu ogólnej definicji takich urządzeń urzędnicy mają nierzadko wątpliwości, czy szczelny zbiornik do gromadzenia wód opadowych należy uznać za takie urządzenie. Wątpliwości co do konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub dokonania zgłoszenia wodnoprawnego najlepiej zatem wyjaśnić z nadzorem wodnym, który znajduje się najbliżej miejsca, gdzie planowana jest budowa zbiornika na deszczówkę.

Kto i kiedy może uzyskać dofinansowanie?

Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie przydomowych instalacji gromadzących deszczówkę w ramach rządowego programu "Moja Woda". Program będzie realizowany w latach 2020-2024, przy czym uwzględnia on koszty poniesione od 1 czerwca 2020 r. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Instalacji zbierającej deszczówkę oraz zatrzymanej wody opadowej nie można wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej.
Nabór wniosków prowadzą w trybie ciągłym Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie ma formę dotacji, która nie może wynieść więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia. Maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie to 5 tys. zł. Wsparciem w ramach programu objęto zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości.


Programy oferujące dofinansowanie na zbieranie wód opadowych są wprowadzane także w coraz większej ilości gmin, w szczególności miejskich. Aby poznać ich szczegółowe warunki (jak zakres czy kwota wsparcia), należy zapoznać się z uchwałą organu uchwałodawczego danej jednostki samorządu terytorialnego. Uchwały takie są zamieszczane na stronach internetowych urzędu gminy oraz w dziennikach urzędowych konkretnych województw.

 

Zbiornik na deszczówkę - jak go zbudować, by uzyskać dofinansowanie?
Aleksandra Kwaśniewska
product manager LEX Ochrona Środowiska

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.

Czytaj więcej w dostępie testowym!
W LEX Ochrona Środowiska znajdziesz m.in. komentarze:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy