Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności związanych z COVID-19

24 czerwca 2020

Specustawa przewiduje w art. 15r możliwość dostosowania treści łączącego strony stosunku prawnego do zmian warunków społeczno-gospodarczych wywołanych przez COVID-19. Warto znać procedurę postępowania w tym przypadku. Przedstawiają ją trzy najnowsze procedury dostępne w LEX.

Przepisy nakładają na podmioty zaangażowane w wykonanie projektów realizowanych w trybie zamówień publicznych obowiązek niezwłocznego informowania o tym, jaki wpływ okoliczności związane z COVID-19 mają na aktualne wykonywanie danej umowy oraz jaki mogą mieć wpływ na przebieg dalszego jej wykonywania.
Warto podkreślić, że wcześniejsze powiadomienia dokonywane na podstawie kontraktu lub innych przepisów nie uchylają obowiązku dokonania przez wykonawcę nowego powiadomienia zgodnie z procedurą wynikającą z art. 15r.

Wystąpienie przyczyny związanej z COVID-19 wymagającej zmiany umowy

Jeżeli nie jest możliwe należyte wykonanie umowy, wykonawca lub zamawiający powinien poinformować drugą stronę umowy o takiej sytuacji. Oczywiście zazwyczaj to wykonawca będzie informował zamawiającego o wpływie okoliczności związanych z pandemią na wykonywanie umowy, a nie odwrotnie. W celu dostosowania umowy do nowej sytuacji rynkowej specustawa określa procedurę postępowania, która musi poprzedzić ustalenie warunków ewentualnego aneksu i jego zawarcie.
Jeżeli okoliczności związane z COVID-19 wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, zamawiający może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy. Zmiana taka może polegać na:

  1. zmianie terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
  2. zmianie sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;
  3. zmianie zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Tryb postępowania w przypadku wykazania przez stronę umowy wpływu sytuacji związanej z epidemią na realizację umowy prezentuje procedura pt. Zmiana umowy z powodu okoliczności związanych z epidemią COVID-19

Kary umowne w zamówieniach publicznych w dobie COVID-19

Wskutek pandemii wiele kontraktów zostało sparaliżowanych. Zmusiło to strony zamówień publicznych do zmian w treści umów bądź nawet zaprzestania ich wykonywania.
W sytuacji gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego przewiduje kary umowne lub odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za jej niewykonanie lub za nienależyte wykonanie z powodu określonych okoliczności, zamawiający w stanowisku o uzgodnienie ewentualnej zmiany umowy powinien przedstawić wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 oraz dokonanych zmian umowy na zasadność ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowań, lub ich wysokość.
Oznacza to, że zamawiający będzie miał obowiązek dokonania oceny tego wpływu na należyte wykonanie umowy i poinformowania wykonawcy, czy w jego ocenie okoliczności wskazane przez wykonawcę, a także wprowadzone zmiany umowy stanowią lub będą mogły stanowić podstawę zwolnienia wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Czy w tej sytuacji trzeba będzie liczyć się z koniecznością zapłaty kar umownych i odszkodowania wyjaśnia procedura pt. Odstąpienie od naliczenia kar umownych z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19

Czy należy zmienić umowę zawartą z podwykonawcą?

W sytuacji gdy wykonawca i podwykonawca stwierdzą, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która dotyczy wykonania zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy.
Po zgodnym stwierdzeniu przez wykonawcę i podwykonawcę wpływu okoliczności związanych z COVID-19 na realizację zawartej pomiędzy nimi umowy, konieczne jest dokonanie zmiany umowy podwykonawczej.
Nowe przepisy przewidują, że analogiczny mechanizm znajdzie zastosowanie również w przypadku umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.

Zmiany umów rodzą liczne pytania praktyczne. Odpowiedzi na nie można znaleźć w procedurze pt. Zmiana umowy o podwykonawstwo z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności związanych z COVID-19
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.