Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jakie zmiany w Prawie budowlanym wprowadza nowelizacja Prawa geodezyjnego?

03 sierpnia 2020

Nowelizacja ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, która obowiązuje od 31 lipca 2020 r. wprowadza także zmiany bezpośrednio w ustawie - Prawo budowlane. Do tych zmian należy wprowadzenie pojęć mapy do celów projektowych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do katalogu definicji pr. bud. oraz wskazanie nowych obowiązków inwestora i kierownika budowy przy zapewnieniu wykonania czynności geodezyjnych podczas projektowania i budowy.

 

Nowe pojęcia w Prawie budowlanym

W związku z wprowadzeniem w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne definicji pojęć "mapy do celów projektowych" i "geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych", konieczne stało się dostosowanie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz ujednolicenie terminologii geodezyjnej, a także doprecyzowanie rodzajów dokumentów geodezyjnych wykorzystywanych na potrzeby tego procesu. W związku z tym w art. 3 pr.bud. dodano pkt 14a i 14b, a tym samym wprowadzono do treści tego przepisu powyższe pojęcia, które odsyłają bezpośrednio do przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne w nowym brzmieniu. Zgodnie z art. 2 pkt 7a pr.geod.kart. przez mapę do celów projektowych rozumie się:

  • opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej (lub mapy zawierającej w swojej treści sieć podziemnego uzbrojenia terenu),
  • informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz,
  • klauzulę urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Natomiast zgodnie z ar. 2 pkt 7b pr.geod.kart. przez geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych rozumie się:

  • wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów,
  • także mapę opatrzoną klauzulą urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo
  • oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Dotychczasowe regulacje skutkowały niejednolitym podejściem organów administracji architektoniczno-budowlanej w skali całego kraju w kwestii opracowań geodezyjnych wymaganych w ramach postępowań inicjujących proces budowlany, w związku z czym wprowadzenie jednolitego nazewnictwa w tym zakresie należy ocenić pozytywnie.

O czym powinien pamiętać inwestor i kierownik budowy?

W rozdziale 3  „Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego” dodano art. 27a, zgodnie z którym wykonanie czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii będzie zobowiązany zapewnić:

  • inwestor – w zakresie opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu budowlanego;
  • kierownik budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestor – w zakresie pozostałych czynności geodezyjnych wykonywanych w trakcie budowy obiektu budowlanego, w szczególności dotyczących wytyczenia obiektu budowlanego w terenie, wykonywania pomiarów kontrolnych oraz pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektu budowlanego.

 

Czym są czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa?

Zgodnie z art. 2 pkt 2a ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne w brzmieniu od 31 lipca br, przez czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa rozumie się: wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych podczas projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w szczególności związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych, wytyczeniem obiektów budowlanych w terenie, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych, geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych oraz pomiarami przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, skutkujących sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej.

 

Co jeszcze się zmienia w Prawie budowlanym od 31 lipca?

Od 31 lipca br. został doprecyzowany przepis art. 34 ust. 3 pkt 1 pr.bud., zgodnie z którym projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta. Ponadto dodany został art. 34b pr.bud., w myśl którego mapy do celów projektowych wykorzystywane w procesie budowlanym powinny być opatrzone klauzulą urzędową określoną w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego stanowiącą potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych, w oparciu o które mapy te zostały sporządzone, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego albo oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Wprowadzone regulacje mają zagwarantować wykorzystywanie w procesie inwestycyjnym materiałów geodezyjnych zweryfikowanych przez organy SGiK, co ma zapewnić wiarygodność dokumentacji geodezyjnej wykorzystywanej w procedurach rozpoczęcia i zakończenia procesu inwestycyjnego, jak również zapewnić bieżącą aktualizację rejestrów publicznych prowadzonych przez administrację geodezyjną i kartograficzną.

Jakie zmiany w Prawie budowlanym wprowadza nowelizacja Prawa geodezyjnego?
Kamila Kokoszewska
product manager Budownictwo
 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.