Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

20 marca 2020

Koronawirus stanowi przede wszystkim zagrożenie dla życia i zdrowia, ale uderza też wprost w gospodarkę i każde przedsiębiorstwo. Jednak warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy już teraz mogą rozliczać poniesione straty lub korzystać z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przewidzianych w Ordynacji podatkowej. Bowiem już teraz przepisy pozwalają zmniejszyć podatkowe obciążenia w firmach, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu pandemii koronowirusa.

Szalejąca pandemia koronawirusa nie tylko zagraża życiu i zdrowiu ludzi, ale również istotnie destabilizuje gospodarkę. W niektórych branżach następuje całkowita zapaść (np. branża turystyczna, linie lotnicze), zaś w innych oczekiwany jest spadek zamówień i długotrwała stagnacja. Takie okoliczności sprawiają, że przedsiębiorcy będą musieli poradzić sobie ze spadkiem przychodów, rosnącymi kosztami, a w konsekwencji stratami.

Strata podatkowa

Każdy przedsiębiorca ma prawo obniżyć swój dochód o poniesioną stratę podatkową. Obowiązująca w tym zakresie zasada stanowi, że strata może zostać odliczona od dochodu osiągniętego w ramach tego samego źródła w ciągu następnych pięciu lat podatkowych. Ponadto, jednorazowo można już rozliczyć stratę do 5 mln zł. Dotyczy to jednak wyłącznie strat powstałych po 31 grudnia 2018 r.
Co więcej, już dziś obowiązuje zasada, że podatnik nie musi czekać z rozliczeniem straty do końca roku podatkowego. Podatnik może zatem potrącić poniesioną stratę już od zaliczek na podatek.

Środki higieniczne są kosztem podatkowym

Jednym ze sposobów walki z koronawirusem jest podejmowanie przez przedsiębiorców działań profilaktycznych mających na celu zapobieżenie zarażeniu tym wirusem. Zakup środków higienicznych przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki na ten cel są bowiem realizacją podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie wyposażenia biura. Organy podatkowe nie ograniczają zaliczania do kosztów uzyskania przychodów mydła czy ręczników kupowanych przez firmy. Jednakże argumentacja, iż zakup spirytusu nie może być kosztem nie jest właściwa. Wydatki na alkohol mogą być wyłączone z kosztów, ale tylko jeśli spełniają funkcję reprezentacji. Z ustawy o CIT wynika bowiem, że kosztem uzyskania przychodów nie są wydatki na reprezentację, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. W przypadku odkażania biura czy przetarcia rąk spirytusem trudno jednak mówić o jakimkolwiek wydatku o charakterze reprezentacyjnym.
Zakup spirytusu może więc być kosztem uzyskania przychodów. Od tych zakupów można też odliczyć podatek VAT.
Wydatki związane z profilaktyką zdrowia pracowników firma będzie mogła rozliczyć w momencie ich poniesienia. Mają bowiem charakter pośrednio związany z uzyskiwanymi przychodami, zaś podstawą rozliczenia będzie faktura.

Koszty podatkowe w jednoosobowej działalności gospodarczej

Niestety, kosztów dezynfekcji nie będzie jednak mógł rozliczyć jednoosobowy przedsiębiorca, jeśli nie zatrudnia pracowników, i prowadzi działalność w mieszkaniu. Fiskus nie pozwala bowiem na zaliczanie do kosztów wydatków o charakterze osobistym. W takim wypadku zakup mydła, płynów antybakteryjnych czy spirytusu do dezynfekcji nie będą więc kosztem podatkowym. Tym samym nie będzie można od nich odliczyć VAT.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - rozłożenie na raty, odroczenie lub umorzenie

Kolejną bolączką przedsiębiorców jest dotrzymanie terminów płatności m.in. podatków. Na skutek zaburzenia płynności finansowej przedsiębiorcy mogą nie być w stanie wywiązać się z tych obowiązków. W takiej sytuacji można wnioskować o rozłożenie na raty lub odroczenie płatności zobowiązań podatkowych. Jeżeli pierwotne terminy płatności nie zostaną dotrzymane, mogą wnioskować o rozłożenie na raty, odroczenie lub umorzenie całości lub części zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - komunikat Ministerstwa Finansów

Należy także zauważyć, że w dniu 11 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat o wsparciu przedsiębiorców, którzy w związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych.
W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.
Jak podaje resort finansów, wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie  art. 67a Dostęp po zalogowaniu  i art. nast. Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

 

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem
Tomasz Kręski

product manager Księgowość i Podatki