Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Koronawirus - jak zarządzać zasobami pracy w sytuacji kryzysowej

17 marca 2020

Od początku trwania epidemii koronawirusa pracodawcy zmagają się z dwiema ważnymi powinnościami: zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa biznesu oraz ochrona zdrowia i życia pracowników. Jakie działania mogą podjąć pracodawcy, aby temu sprostać? Jakie przyjąć zasady postępowania w przypadku możliwości zarażenia koronawirusem?

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Co jednak ma zrobić w tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji? Przepisy nie przewidują kierowania pracownika na badania w związku ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na choroby wirusowe. Jednak jeżeli pracownik ma objawy mogące świadczyć, że wystąpiło zdarzenie wskazujące na zmianę stanu zdrowia pracownika, co może stwarzać zagrożenie, pracodawca może skierować go na badania profilaktyczne (orzeczenie SN z 18.12.2002 r., I PK 44/02).

Czy pracodawca może samodzielnie dokonać oceny stanu zdrowia pracownika, np. poprzez pomiar temperatury ciała pracownika?

Pracodawca nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnie oceny stanu zdrowia pracownika. Nie ma prawa, bez zgody pracownika, dokonywać pomiaru temperatury jego ciała.

Zamiast w biurze, pracuj zdalnie

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Polecenie pracy zdalnej nie wymaga zgody pracownika. Praca zdalna jest „normalną pracą” tylko wykonywaną w innym miejscu. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia takiego jak gdyby pracę wykonywał w miejscu stałego jej wykonywania.

Czy pracownik na kwarantannie może pracować?

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Kwarantannę zarządza państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny w drodze decyzji, która jest podstawą do wypłaty świadczeń z tytułu choroby. Nieobecność pracownika w związku z kwarantanną należy potraktować jako nieobecność usprawiedliwioną z prawem do wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego.

Podział majątku wspólnego małżonków

Izabela Baranowska

Product Manager Działu kadry i HR