Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Uprawnienie banków do kopiowania dokumentów tożsamości

07 stycznia 2020

Ustawodawca, wprowadzając art. 112b ustawy Prawo bankowe, ściśle określił zakres podmiotowy i przedmiotowy uprawnienia do przetwarzania danych osobowych, które zostało przyznane bankom (tylko i wyłącznie), w zakresie ich aktywności obejmującej tzw. działalność bankową.

Kopiowanie dokumentu tożsamości w świetle orzecznictwa 

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 19.12.2001 r., II SA 2869/00, uznał, że „gromadzenie danych osobowych przez wykonanie kopii dokumentu zawierającego te dane jest kwestią techniczną; posługiwanie się taką czy inną techniką utrwalania tych danych (kopiowanie lub przepisywanie) nie przesądza samo przez się o legalności albo nielegalności tego utrwalania (przetwarzania)”. Podobny pogląd wyraził NSA w wyroku z 11.12.2001 r., II SA 2684/00, uchylając decyzję GIODO nakazującą usunięcie danych i zaprzestanie kserowania dowodów przez operatora telekomunikacyjnego, oraz w wyroku z 7.11.2003 r., II SA 1432/02, uznając za dopuszczalne kserowanie dowodów osobistych przez banki i wskazując, iż ustawa z 1997 r. o ochronie danych osobowych nie zajmuje się określaniem techniki gromadzenia danych osobowych, lecz zakresem ich przetwarzania obejmującym również pozyskiwanie danych.

Stanowisko PUODO w zakresie kserowania dokumentów tożsamości 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w stanowisku wyjaśnił, iż art. 112b pr. bank. nie stanowi wprost, że banki mogą sporządzać kopie dokumentów tożsamości. W realiach działalności bankowej banki mogą weryfikować dane osobowe, spisując je z dokumentu, nie zawsze bowiem jest konieczność kopiowania dokumentu tożsamości. Sporządzenie kopii dowodów tożsamości jest legalne jednie wtedy, gdy wynika wprost z przepisów rangi ustawy, tak jak ma to miejsce w przypadku art. 34 ust. 4 ustawy o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (u.p.p.p.). Ponadto weryfikacja tożsamości przez kopiowanie dokumentów tożsamości powinna mieć miejsce tylko w sytuacji ziszczenia się przesłanek zastosowania środków bezpieczeństwa wskazanych w art. 35 u.p.p.p.

Jak rozwiać wątpliwości?

Aby dowiedzieć się więcej o problematyce kopiowania dokumentów zachęcamy do zapoznania się z komentarzem praktycznym Uprawnienie banków do kopiowania dokumentów tożsamości. Autorka wskazuje na dotychczasowe praktyki banków i ich podstawy prawne, a także omawia wprowadzone ustawą o dokumentach publicznych obostrzenia i problemy interpretacyjne powstałe na tle regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy czy ustawy Prawo bankowe.

Monika Kozłowska
product manager LEX Banki i Windykacje

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.