Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kto i do kiedy składa raport do KOBiZE?

28 lutego 2022

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza są naliczane na podstawie raportu składanego do KOBiZE. Termin na jego sporządzenie i wprowadzenie do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji mija z końcem lutego.

Na kim spoczywa obowiązek sporządzenia raportu do KOBiZE?

Obowiązek sporządzenia raportu oraz jego wprowadzenia do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji spoczywa na podmiocie korzystającym ze środowiska, którego działalność powoduje emisje. W przypadku osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami, realizacja tego obowiązku dotyczy eksploatacji:

  1. instalacji wymagającej pozwolenia - jeżeli korzystanie ze środowiska powodujące emisje wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego,
  2. źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego standardy emisyjne są określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia z uwagi na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko.

Gdy obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu jest związany z eksploatacją instalacji, za jego realizację odpowiada prowadzący instalację.

Raport do KOBiZE należy sporządzić i wprowadzić do Krajowej bazy raz w roku za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie do końca lutego.

Co powinien zawierać raport do KOBiZE?

Raport do KOBiZE ma zawierać w szczególności takie informacje jak:

  • miejsce korzystania ze środowiska, gdzie prowadzona jest działalność powodująca emisje,
  • urządzenia, których eksploatacja powoduje emisje,
  • instalacje, źródła powstawania i miejsca emisji oraz jej wielkość,
  • środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji,
  • wielkości produkcji oraz charakterystykę surowców i paliw towarzyszących emisjom,
  • posiadane pozwolenia i zezwolenia związane z emisją gazów lub pyłów do powietrza,
  • odstępstwa od dopuszczalnych wielkości emisji.

Szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie do KOBiZE oraz sposób ich wprowadzania do Krajowej Bazy określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14.11.2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. poz. 1877)

Na podstawie informacji zawartych w raporcie należy sporządzić przedkładany marszałkowi województwa wykaz uwzględniający informacje o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza, wielkości emisji oraz wysokości opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonych za poprzedni rok kalendarzowy. Informacje zawarte w tym wykazie stanowią podstawę do wystawienia przez marszałka województwa tytułu wykonawczego.

Więcej o obowiązku sporządzenia raportu, w tym o ocenie jego prawidłowości oraz o konsekwencjach niesporządzenia dowiesz się z komentarza praktycznego "Raport do KOBiZE"

Kto i do kiedy składa raport do KOBiZE?
Aleksandra Kwaśniewska

product manager LEX Ochrona Środowiska

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.