Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Status strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej

19 listopada 2019

Planowana inwestycja może mieć wpływ na środowisko lub zdrowie ludzi? Wymagane będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Urząd rozpocznie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek. Wniosek, w zależności od tego czy będzie dotyczyć przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, będzie wymagać dodatkowych dokumentów

Czy istnieje obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana do realizacji przedsięwzięcia stanowi jedynie etap wstępny realizacji inwestycji. Jej uzyskanie jest niezbędnym elementem ubiegania się o inne decyzje stanowiące bezpośrednią podstawę realizacji tej inwestycji.

Rodzaje przedsięwzięć, dla których istnieje konieczność uzyskania decyzji, zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 2019 r. Postępowanie jest zasadniczo wszczynane na wniosek podmiotu planującego inwestycję. Z urzędu dla przedsięwzięć, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów.

Status strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Ponadto, dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których wyłącznym celem jest obronność i bezpieczeństwo państwa lub prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności, nie wydaje się decyzji, jeżeli jej wydanie miałoby niekorzystny wpływ na te cele.

Kto jest stroną postępowania?

Fundamentalną kwestię, w procedurze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowi prawidłowe zidentyfikowanie zakresu podmiotowego postępowania. Zobacz szerzej:

Pierwotne brzmienie przepisu określającego sposób ustalania obszaru oddziaływania przedsięwzięcia, na potrzeby określania zasięgu kopii map ewidencyjnych i wypisów z ewidencji gruntów i ustalania kręgu stron postępowania, przyznawało status strony wszystkim podmiotom posiadającym prawo rzeczowe do nieruchomości położonych w znacznej odległości od terenu planowanej inwestycji. Co w efekcie, w nieuzasadniony sposób, zwiększało koszty postępowania.

Przepisy w znowelizowanej treści, regulują ustalanie obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, według stałego kryterium odległościowego wynoszącego 100 metrów od granicy terenu, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia.

Warto, w przedmiotowym temacie, zwrócić uwagę na kolejne procedury uwzględniające nowelizację przepisów mającą na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego: 

 

Rafał Bułach
product manager Działu Legal

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.