Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Łączenie się spółek przez przejęcie spółki zależnej

31 stycznia 2023

Spółki kapitałowe mogą łączyć się ze sobą. Łączenie może nastąpić przez przejęcie bądź przez zawiązanie nowej spółki. W przypadku łączenia przez przejęcie funkcjonują uproszczone procedury. Różnica w stosunku do ogólnych zasad łączenia się spółek kapitałowych polega przede wszystkim na tym, że zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie spółki przejmującej nie podejmuje uchwały o połączeniu. Dla skutecznego połączenia spółek wystarczy podjęcie uchwały w ramach spółki przejmowanej.

Łączenie się spółek przez przejęcie dotyczy sytuacji, w której:

  • spółka przejmująca posiada udziały albo akcje o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 90% kapitału zakładowego spółki przejmowanej, lecz nieobejmującej całego jej kapitału;
  • spółka przejmuje swoją spółkę jednoosobową.

Opis przebiegu postępowania polegającego na łączeniu się spółek znajdziemy w procedurze: Łączenie się przez przejęcie spółki zależnej.

Prawo wspólników i akcjonariuszy do informacji

Wspólnikom lub akcjonariuszom łączących się spółek należy umożliwić podjęcie prawidłowej decyzji o połączeniu. W tym celu łączące się spółki mają obowiązek udostępnić wspólnikom lub akcjonariuszom:

  1. plan połączenia;
  2. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane; jeżeli zaś łącząca się spółka prowadziła działalność w okresie krótszym niż trzy lata, sprawozdania powinny obejmować cały okres działalności spółki;
  3. załączniki do planu połączenia, o których mowa w art. 499 § 2 k.s.h.

Termin, w którym wspólnicy lub akcjonariusze mogą się zapoznać z ww. dokumentami nie może być krótszy niż miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a w przypadku przejęcia spółki jednoosobowej musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej

Paweł Daszczuk, autor wspomnianej procedury wskazuje, że połączenie przez przejęcie może wiązać się z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej. Należy wówczas złożyć do rejestru wniosek o wpis podwyższenia kapitału zakładowego.

Zamiast podwyższać swój kapitał zakładowy spółka przejmująca może przyznać wspólnikom spółki przejmowanej udziały albo akcje własne nabyte zgodnie z art. 200, art. 30047 i art. 362 k.s.h. oraz objęte w przypadkach, o których mowa w art. 30048 i art. 366 k.s.h.

Spółka przejmująca może też przyznać wspólnikom spółki przejmowanej udziały albo akcje własne, które nabyła w wyniku połączenia z tą spółką.

W celu przyznania udziałów albo akcji wspólnikom spółki przejmowanej spółka przejmująca może nabyć udziały albo akcje własne, których łączna wartość nominalna, wraz z udziałami albo akcjami nabytymi uprzednio przez tę spółkę, spółki lub spółdzielnie od niej zależne lub osoby działające na jej rachunek, nie przekracza 10% kapitału zakładowego.

Dzień połączenia

Połączenie spółek następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej (dzień połączenia).

Z dniem połączenia spółka przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Na spółkę przejmującą przechodzą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Jednocześnie z dniem połączenia wspólnicy lub akcjonariusze spółki przejmowanej stają się wspólnikami lub akcjonariuszami spółki przejmującej. Nie dotyczy to jednak przejęcia spółki jednoosobowej.

Wpis połączenia do rejestru właściwego dla siedziby spółki przejmującej wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej. Spółka przejmowana zostaje rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru, co następuje z urzędu.

Na przebieg postępowania w przedmiocie przejmowania spółki składa się o wiele więcej działań, które opisane zostały w procedurze: Łączenie się przez przejęcie spółki zależnej.

Łączenie się spółek przez przejęcie spółki zależnej

Wojciech Kowalski

Senior Product Manager