Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Lex knebel - uproszczenia dla inwestycji strategicznych

05 grudnia 2023

Nowelizacja ustawy środowiskowej nieprzypadkowo zyskała nazwę lex knebel. Przewiduje ona nie tylko daleko idące uproszczenia proceduralne w zakresie ustalania środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji strategicznych, lecz także umożliwia ich realizację bez zgody gmin oraz lokalnej społeczności.

 

Inwestycje strategiczne 

 

W zmienionej ustawie środowiskowej (czyli ustawie z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) nie wprowadzono definicji inwestycji strategicznych. Odwołanie do nich zawiera art. 59a ust. 4 ustawy, zgodnie z którym do zamkniętego katalogu inwestycji strategicznych należą m.in.:

 • drogi publiczne,
 • linie kolejowe, linie tramwajowe i metra,
 • publiczne urządzenia służące do zaopatrzenia ludności w wodę oraz do przesyłania i odprowadzania ścieków,
 • inwestycje mieszkaniowe oraz inwestycje towarzyszące realizowane na podstawie specustawy mieszkaniowej.

 

W zmienionych przepisach wyodrębniono drugą kategorię inwestycji strategicznych, do której odnoszą się przepisy działu Va ustawy środowiskowej.

 

Uproszczenia proceduralne 

 

W przypadku realizacji inwestycji strategicznych wymienionych w art. 59a ust. 4 ustawy środowiskowej (jeżeli wymagają tego przepisy) przeprowadza się odpowiednio ocenę oddziaływania na środowisko lub ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz wydawana jest dla niej decyzja środowiskowa. Organ właściwy do wydania tej decyzji nie jest związany treścią planów miejscowych w ustaleniu lokalizacji takiej inwestycji.

 

W odniesieniu do drugiej grupy inwestycji strategicznych lex knebel wprowadza odrębną procedurę ustalenia środowiskowych uwarunkowań ich realizacji. Inwestycje te zostaną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów oraz powinny łącznie spełniać poniższe warunki:

 • istnieją indywidualne okoliczności uzasadniające podjęcie natychmiastowych działań w celu realizacji tej inwestycji.
 • realizacja inwestycji nie spowoduje znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz negatywnego wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych w Prawie wodnym,
 • nie istnieją rozwiązania alternatywne dla realizacji tej inwestycji- w przypadku inwestycji strategicznej mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

 

Uproszenia proceduralne w odniesieniu do realizacji inwestycji strategicznych spełniających powyższe kryteria dotyczą:

 • braku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko lub odpowiednio na obszar Natura 2000,
 • niewydawania decyzji środowiskowej,
 • uzgodnienia warunków realizacji inwestycji strategicznej w formie niezaskarżalnego postanowienia wydawanego przez GDOŚ,
 • wyłączenia stosowania przepisów ustawy środowiskowej dotyczących udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, jak również oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000.

 

Więcej o zmianach wprowadzonych tzw. ustawą lex knebel dowiesz się z nowego komentarza praktycznego "Przygotowanie i realizacja inwestycji strategicznych w świetle nowelizacji ustawy środowiskowej".

Podział majątku wspólnego małżonków

Aleksandra Kwaśniewska

Product Manager

LEX Ochrona Środowiska