Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Ponowne raportowanie schematów transgranicznych i inne ważne zmiany w MDR od 1 lipca 2020 r.

06 lipca 2020

1 lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja dotyczącą przepisów odnoszących się do raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – MDR). Jednym z najważniejszych założeń nowelizacji jest nałożenie obowiązku na promotorów, korzystających i wspomagających ponownego zaraportowania wszystkich schematów transgranicznych, jeśli pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

W dniu 1 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy zmieniającej regulacje dotyczące raportowania schematów podatkowych (tzw. MDR), które znacząco wpłyną na obowiązki podatników w zakresie raportowania transgranicznych schematów podatkowych.

Uchwalona w dniu 28 maja ustawa stanowi bowiem dopełnienie transpozycji dyrektywy Rady (UE) 2018/822 poprzez poprawę wzorca informacji MDR-1 i MDR-3. Jest to konieczne, ponieważ dyrektywa zakłada automatyczną wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej o schematach podatkowych co wymaga, aby zawierały one identyczny zakres niezależnie od kraju.

Ponowne raportowanie schematów transgranicznych

W myśl uchwalonej ustawy podatnicy będą zobowiązani ponownie zaraportować transgraniczne schematy podatkowe, w których pierwszej czynności dokonano w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. w celu uzupełnienia brakujących informacji. Obowiązek ten będzie obejmował zarówno promotorów, jak i korzystających oraz wspomagających.

Ustawa przewiduje, że zgłoszenie powinno zostać dokonane:

  • przez promotorów - do 31 lipca 2020 r.,
  • przez korzystających - do 16 sierpnia 2020 r.,
  • przez wspomagających - do 31 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie z dniem 1 lipca 2020 r. numery NSP nadane przed tym dniem schematom podatkowym transgranicznym staną się nieważne.

W dniu 30.06.2020 r. Ministerstwo Finansów wydało jednak rozporządzenie, w którym wydłużyło terminy wskazane powyżej. Rozporządzenie to zakłada, że raportowanie schematów podatkowych nastąpi w terminach:

  • promotor - do 31 grudnia 2020 r.,
  • korzystający - do 31 stycznia 2021 r.,
  • wspomagający - do 28 lutego 2021 r.

Przedłużenie terminów przekazania informacji MDR-3 i MDR-4

Rozporządzenie przedłuża także do dnia 30 kwietnia 2021 r. termin przekazania przez korzystającego informacji o schemacie podatkowym (MDR-3). Tyczy się to przypadków, w których w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 31 marca 2021 r. korzystający dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego transgranicznego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową.

Do 30 kwietnia 2021 r. uległ również przedłużeniu termin w zakresie przekazywania MDR-4 o schematach standaryzowanych. Dotyczy to przypadków, w których w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. promotor lub wspomagający udostępnił korzystającemu schemat podatkowy transgraniczny.

Złagodzenie wymogów podpisywania MDR-3

Przepisy uchwalonej ustawy zlikwidowały obowiązek podpisywania raportów o schematach podatkowych przez wszystkich członków zarządu. Po zmianach wystarczą podpisy osób uprawnionych do reprezentacji. W dalszym ciągu dokumentu nie będą mogli jednak podpisać pełnomocnicy spółek.

Zatem od 1 lipca 2020 r. informacja MDR-3 będzie mogła być podpisana przez:

  1. Osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podatnika będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. Osobę uprawnioną do reprezentacji – w przypadku pozostałych podatników.
Więcej o obowiązku ponownego raportowania schematów transgranicznych i innych ważnych zmianach w zakresie MDR dowiesz się w LEX!
Ponowne raportowanie schematów transgranicznych i inne ważne zmiany w MDR od 1 lipca 2020 r.
Tomasz Kręski

product manager Księgowość i Podatki

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.