Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Możliwość ubiegania się o odszkodowanie od Skarbu Państwa za szkody powstałe w czasie epidemii

29 maja 2020

Czy pomimo niewprowadzenia przez rząd stanu klęski żywiołowej istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa za szkody spowodowane epidemią koronawirusa? Czy istnieją ku temu podstawy prawne?

 

Stan nadzwyczajny i co dalej?

Gdyby rząd zdecydował się wprowadzić stan nadzwyczajny w postaci stanu klęski żywiołowej podstawą ubiegania się o odszkodowanie byłaby ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Jednak stanu klęski żywiołowej nie ma i na pewno już nie zostanie on wprowadzony w związku z epidemią koronawirusa.

Jaka jest więc możliwość ubiegania się o odszkodowanie za szkody legalne i nielegalne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem Skarbu Państwa lub innych organów władzy państwowej?

Kodeks cywilny jako podstawa o ubieganie się o odszkodowanie

Rozwiązania zawarte w Kodeksie Cywilnym dają możliwość ubiegania się o odszkodowanie zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym. Regulacje zawarte w art. 417 - art. 417[2] k.c. wyróżniają różne rodzaje odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez władzę publiczną.

Można wyróżnić następujące rodzaje odpowiedzialności:

  • odpowiedzialność na zasadzie słuszności za zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej - np. szkody poniesione przez pracownika służby zdrowia w związku z jego delegowaniem do walki z epidemią COVID-19;
  • odpowiedzialność za niezgodne z prawem zachowanie przy wykonywaniu władzy publicznej - np. nieudzielenie pomocy przez lekarza pacjentowi znajdującemu się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, zawinione nieprzeprowadzenie diagnostyki czy opóźnione rozpoczęcie leczenia;

  • odpowiedzialność za niezgodne z prawem zachowanie przy wykonywaniu władzy publicznej polegające na wydaniu aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą;

  • odpowiedzialność za niezgodne z prawem zachowanie przy wykonywaniu władzy publicznej polegające na wydaniu prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji - np. niezgodne z prawem ukaranie grzywną przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego;

  • odpowiedzialność za niezgodne z prawem zachowanie przy wykonywaniu władzy publicznej polegające na niewydaniu orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa - np. nie wydanie przez wojewodę decyzji w sprawie odszkodowania na podstawie ustawy z 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela;

  • odpowiedzialność za niezgodne z prawem zachowanie przy wykonywaniu władzy publicznej polegające na niewydaniu aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa - np. gdyby Rada Ministrów nie wydała rozporządzenia wymaganego przez przepisy ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Jak wynika z powyższej analizy podstawą do ubiegania się o odszkodowanie za szkody powstałe w czasie epidemii jest Kodeks Cywilny. W oparciu o przepisy, jak i analizę konkretnego przypadku istnieje możliwość złożenia pozwu przeciwko Skarbowi Państwa lub innemu podmiotowi wykonującemu władzę publiczną.

Droga do ubiegania się o odszkodowanie jest dłuższa, niż byłyby to w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ale nie niemożliwa.

 

Możliwość ubiegania się o odszkodowanie od Skarbu Państwa za szkody powstałe w czasie epidemii
Katarzyna Baczyńska
product manager Działu Legal