Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

7 najczęściej popełnianych błędów w egzekucji z rachunku bankowego

22 lutego 2022

Jeden błąd przy egzekucji z rachunku bankowego może narazić pracownika na odpowiedzialność porządkową, a bank na odpowiedzialność odszkodowawczą. Czego nie robić, żeby uniknąć negatywnych konsekwencji? Zobacz 7 najczęstszych błędów w egzekucji z rachunku bankowego.

Obowiązek zajęcia rachunku bankowego może powstać w wyniku sądowego postępowania egzekucyjnego albo administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Procedury te są do siebie bardzo podobne, ale jednocześnie nie są wolne od wyjątków. A to właśnie one stanowią najczęstsze przyczyny błędów.

Ile rachunków dłużnika można zająć?

Pierwszym błędem jest zakres zajęcia rachunku bankowego. W zależności od prowadzonego postępowania zasady są różne. W postępowaniu egzekucyjnym w administracji bank może zająć wszystkie rachunki należące do dłużnika (art. 81 § 1 u.p.e.a.). Inaczej jest w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, w którym można zająć wszystkie rachunki dłużnika, o ile Komornik w zawiadomieniu o zajęciu wierzytelności pieniężnej nie wskaże konkretnego numeru rachunku (art. 889 § 1 pkt 1 k.p.c.).

Należy uważać na rachunki techniczne. Mimo, że mogą one należeć do dłużnika, to często służą one wyłącznie do obsługi kredytu. W takim wypadku nie ma podstaw do jego zajęcia. Sytuacja zmienia się, gdy dłużnik posiada wierzytelność do banku o wypłatę środków. Wtedy dopiero zajęcie rachunku jest zasadne.

Kto pierwszy, ten lepszy

O rozstrzygnięciu zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej decyduje zasada pierwszeństwa. Postępowanie przyjmuje organ, który jako pierwszy zawiadomił bank o zajęciu rachunku. Jeżeli tego pierwszeństwa nie da się ustalić, wypłat dokonuje się na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet wierzytelności o wyższej kwocie (art. 891 § 1 k.p.c.). Na tym etapie trudno jest o błędy. Dopiero wtedy, gdy zajęcia dokonuje kolejny organ, np. komornik, mogą pojawić się wątpliwości. W takiej sytuacji bank powinien wstrzymać się od wypłat i powiadomić komorników o zbiegu. Komornicy rozstrzygają zbieg samodzielnie, a następnie komornik właściwy dla zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego powiadamia o decyzji bank.

Nie zawsze do obowiązków banku należy informowanie o zbiegu egzekucji. W przypadku, gdy na rachunku bankowym dłużnik nie posiada środków, bank nie musi powiadamiać o zbiegu odpowiednich organów. Dopiero wtedy, gdy na rachunku pojawi się kwota wolna od egzekucji, która jednocześnie nie pozwala na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, obowiązek ten występuje.

Wypłaty mimo zajęcia

Banki nie mogą dokonywać wypłat z zajętych rachunków bankowych, niemniej jednak są sytuacje wyjątkowe jak np. wypłaty bieżących wynagrodzeń (wynagrodzeń podlegających wypłacie przed upływem terminu ich płatności). W taki wypadku pracownicy nie muszą wszczynać odrębnego postępowania względem swojego pracodawcy. Jeżeli posiada on zgodę na wypłatę wynagrodzeń, bank może wypłacić środki na ich pokrycie.

Rachunek wspólny, ale długi współmałżonka

Zakres zajęcia rachunku wspólnego zawsze wywołuje problemy. Przepisy regulujące administracyjne postępowanie egzekucyjne wskazują jasno - nie ma znaczenia, ile właścicieli ma rachunek, bank powinien zająć go w całości. Odmiennie regulacja występuje w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Tutaj istotny jest charakter rachunku wspólnego, a konkretniej czy jest on małżeński czy też nie. Jeżeli jest, bank powinien zająć rachunek bankowy w całości. A jeżeli jest inny, konieczne będzie ustalenie udziału dłużnika w tym rachunku. Prawidłowym działaniem banku będzie zajęcie całości rachunku, następnie skierowanie zapytania do banku o wskazanie wysokości udziału dłużnika. Dopiero wtedy możliwe będzie zajęcie odpowiedniej wysokości wierzytelności.

A na co jeszcze należy uważać? O tym opowiada Michał Mikołajczak w nagraniu ze szkolenia, które znajdziesz w LEX Banki. Prelegent odpowiedział również na pytania uczestników szkolenia. Wśród nich znalazły się:

  • Jaki jest okres bezpieczny dla Banku, żeby można ponownie założyć rachunek Klientowi, który miał wcześniej zajęcia a rachunek został zlikwidowany?
  • Jaki jest czas na kumulacje środków na wypłaty bieżących wynagrodzeń w egzekucji adm. przez bank, a jaki na realizacje zajęcia tzn. czy możemy podzielić okres kumulacji na dwa etapy?
  • Czy pod pojęciem "wynagrodzenie pracowników" rozumiemy również wynagrodzenie zleceniobiorców?

Z odpowiedziami na nie możesz zapoznać się TUTAJ.

7 najczęściej popełnianych błędów w egzekucji z rachunku bankowego
Julia Magulska

Redakcja Publikacji Elektronicznych

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.