Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Najnowsze wyroki TSUE ws. odszkodowań lotniczych

27 lipca 2020

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnął kilka ważnych spraw dotyczących odszkodowań dla pasażerów linii lotniczych. Dwa z nich dotyczą odszkodowania za opóźnienie lotu, jedno - za zagubiony bagaż. Wszystkie omawiamy w programie LEX Prawo Europejskie.

Odszkodowanie także za opóźnienie alternatywnego lotu

W pierwszym z wyroków - z 12 marca b.r. w sprawie C-832/18 (Finnair) - Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na dwa pytania. Po pierwsze, czy pasażerowi linii lotniczych, który otrzymał odszkodowanie z tytułu odwołania lotu i zaakceptował lot alternatywny, przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu opóźnienia lotu alternatywnego. Po drugie, czy zwykła usterka samolotu może być uznana za "nadzwyczajne okoliczności".
Na pierwsze z pytań TSUE odpowiedział twierdząco, przyznając pasażerom możliwość uzyskania odszkodowania w razie opóźnienia lotu alternatywnego. W przypadku drugiego pytania odmówił potraktowania usterek technicznych związanych z przeglądem statku powietrznego jako "nadzwyczajnych okoliczności".

Przewoźnik nie zapłaci za lot opóźniony przez awanturnika

W kolejnym wyroku z 11 czerwca b.r. w sprawie C-74/19 (TAP) TSUE zajął się opóźnieniem lotu spowodowanym przez awanturującego się pasażera i ewentualnymi skutkami takiego zdarzenia w postaci obowiązku wypłaty odszkodowania przez przewoźnika lotniczego. Podobnie jak w wyroku omówionym wyżej, Trybunał dokonał wykładni pojęcia "nadzwyczajnych okoliczności" jako podstawy uchylenia się przez linię lotniczą od konieczności naprawienia szkody z tego tytułu. Tym razem TSUE stanął po stronie przewoźnika traktując "zakłócenie porządku na pokładzie statku powietrznego, które uzasadnia zboczenie z trasy przelotu i jednocześnie powoduje opóźnienie w przybyciu do miejsca docelowego" jako tego rodzaju okoliczność.

Linia lotnicza nie zapłaci ryczałtu za utracony bagaż

Trzecie z orzeczeń - wyrok z 9 lipca b.r. w sprawie C-86/19 (Vueling) - nie dotyczył już odszkodowania za opóźnienie lub odwołanie lotu, lecz rekompensaty za utracony bagaż. Skarżąca domagała się w nim zapłaty na swą rzecz odszkodowania odpowiadającego kwocie przewidzianej dla tego typu szkody w przepisach konwencji montrealskiej o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (1.000 Specjalnych Praw Ciągnienia, czyli około 5.400 PLN). Problem interpretacyjny, który musiał rozwiązać TSUE, polegał na tym, czy kwota, o której mowa w konwencji, stanowi, jak tego chciała skarżąca, kwotę ryczałtową należną pasażerowi z mocy prawa, czy też przeciwnie, górną granicę odszkodowania.
W wyroku Trybunał orzekł, że określona w konwencji montralskiej kwota nie przysługuje pasażerowi z mocy prawa jako kwota ryczałtowa, lecz jest górną granicę odszkodowania w przypadku zniszczenia, utraty, uszkodzenia lub opóźnienia zarejestrowanego bagażu. I dodał, że sąd krajowy powinien "miarkować" odszkodowanie przyznane pasażerowi, a na jego wysokość będą miały wpływ okoliczności konkretnej sprawy.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat innych wyroków TSUE w sprawach dotyczących odszkodowań lotniczych, przeczytaj np.:

Najnowsze wyroki TSUE ws. odszkodowań lotniczych
Rafał Bujalski

Product manager LEX Prawo Europejskie