Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy - nowe postępowanie cywilne

13 listopada 2020

Od 30 listopada 2020 r. obowiązywać będzie szybka procedura prowadząca do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. W założeniach prawodawcy, chodzi o szybkie izolowanie osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Dotychczas zdarzało się, że to osoba doznająca przemocy dla ochrony swojego życia lub zdrowia była zmuszona do opuszczenia mieszkania.

Sprawy o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia zostały uregulowane w ramach postępowania nieprocesowego.

Jego graficzną prezentację, wraz z praktycznymi komentarzami, opracowała Olga M. Piaskowska w procedurach:

Kiedy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie?

Jak wskazuje O.M. Piaskowska, przesłanką do złożenia wniosku zawierającego żądanie, aby sąd zobowiązał członka rodziny do opuszczenia mieszkania, jest zachowanie, które mieści się w pojęciu „przemocy w rodzinie”.

Pod pojęciem tym należy rozumieć łącznie:

  • jednorazowe albo powtarzające się,
  • umyślne działanie lub zaniechanie,
  • naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny,

w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kim może być "członek rodziny"?

Za członka rodziny uznaje się:

  • małżonka,
  • wstępnego,
  • zstępnego,
  • rodzeństwo,
  • powinowatego w tej samej linii lub stopniu,
  • osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka,
  • osobę pozostająca we wspólnym pożyciu.

Członkiem rodziny może być również inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca.

Jak zainicjować postępowanie?

Z wnioskiem o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia może wystąpić osoba, przeciwko której zachowania mieszczące się w definicji „przemocy w rodzinie” są skierowane. Jest to zatem osoba bezpośrednio dotknięta przemocą.

Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia może, ale nie musi, być złożony na urzędowym formularzu.

Sąd doręcza odpis wniosku uczestnikowi, a zatem „sprawcy” przemocy domowej przeciwko któremu postępowanie zostało wytoczone.

Odpis wniosku lub innych pism sąd doręcza również prokuratorowi i zawiadamia go o terminach rozprawy.

Znacznie więcej informacji na temat przebiegu postępowania, można znaleźć we wspomnianych procedurach:

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy - nowe postępowanie cywilne
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal