Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych a odpowiedzialność zamawiającego w dobie COVID-19

03 lipca 2020

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych może wiązać się z nałożeniem kary finansowej. W dobie pandemii często jednak będzie można zrezygnować z wymierzenia kary. Nowa procedura dostępna w LEX powinna zainteresować firmy, które mają problemy z realizacją umów.

Pandemia koronawirusa wpłynęła bezpośrednio zarówno na procedurę zlecania, jak i realizację zamówień publicznych. Problemy dotknęły wiele branż. Terminy realizacji kontraktów stanęły pod znakiem zapytania. Nie wiadomo kiedy zmniejszy się zagrożenie epidemiczne i czy wszystkie zamówienia zostaną wykonane. W takich sytuacjach wykonawcy zazwyczaj powinni zostać obciążeni karami umownymi. Obecnie jednak będzie można od nich odstąpić.

Przesłanki wyłączające odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Przepisy specustawy z 2.03.2020 r. w określonych przypadkach wyłączają możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności osób, którym wcześniej należałoby postawić zarzuty naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Przesłankami wyłączenia odpowiedzialności odnoszącymi się umów w sprawie zamówień publicznych są:

  1. nieustalenie lub niedochodzenie od strony umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1;
  2. zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 15r ust. 4.

W przypadku stwierdzenia, że naruszenie dyscypliny finansów publicznych wynika z ww. okoliczności, zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych i rzecznik nie może stwierdzić naruszenia i nałożyć kary.

Przypadki zwolnienia z tej odpowiedzialności omawia procedura Badanie w celu ustalenia, czy zamawiający ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Nienaliczanie kar umownych i odszkodowań nagłówek

Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy oraz na zasadność ustalenia i dochodzenia kar lub odszkodowań albo na ich wysokość.

Jeśli zamawiający stwierdzi brak odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy i w konsekwencji odstąpi od dochodzenia ustalonych kar umownych lub odszkodowań, nie będzie odpowiadał za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Więcej o niedochodzeniu kar umownych i odszkodowania w procedurze Odstąpienie od naliczenia kar umownych z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19.

Czy należy zmienić umowy zawarte z  wykonawcami i podwykonawcami?

Podobne zasady będą stosowane wówczas, gdy jednostka dokona zmiany umowy, aby umożliwić kontynuowanie realizacji zamówienia. Odpowiednią zmianę umowy uzgadniają wykonawcy i podwykonawcy, gdy stwierdzą, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która dotyczy wykonania zamówienia publicznego lub jego części. Warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały omówione w procedurze Zmiana umowy o podwykonawstwo z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19.

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych a odpowiedzialność zamawiającego w dobie COVID-19
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.