Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego

14 września 2020

Nowe postępowanie w sprawach własności intelektualnej, w tym dotyczące naruszenia prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, to dla wielu prawników nadal duża niewiadoma. Nie dość, że jest to postępowanie szczególne, to dodatkowo w ramach swoich regulacji przewiduje szczególne sytuacje. Jedną z nich jest kwestia wniesienia powództwa wzajemnego w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego.

Paweł Wiśniewski, w procedurze: Przebieg postępowania w związku z powództwem wzajemnym obejmującym żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, krok po kroku opisuje przebieg tego postępowania.

Jakie wymogi powinien spełniać pozew wzajemny?

Obok ogólnych wymagań pisma procesowego, o których mowa w art. 126 k.p.c., a także wymagań pozwu z art. 187 k.p.c., pozew wzajemny obejmujący żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego powinien zawierać numer wpisu we właściwym rejestrze związanego z danym prawem ochronnym lub prawem z rejestracji.

Jeżeli do pozwu głównego nie został dołączony wyciąg z właściwego rejestru, określający numer wpisu oraz informacje o stanie prawnym udzielonego prawa, to należy również dołączyć taki wyciąg.

Kiedy sąd zawiesi postępowanie?

W wypadku postępowania w związku z powództwem wzajemnym obejmującym żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego istotne znaczenie ma ryzyko zawieszenia postępowania.

Paweł Wiśniewski zwraca uwagę, że zawieszeniu podlega całe postępowanie cywilne, a zatem nie tylko postępowanie w zakresie dotyczącym powództwa wzajemnego, ale również powództwa głównego.

Sąd zawiesi postępowanie w dwóch wypadkach:

  • jeśli przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej toczy się już sprawa o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa;
  • jeśli toczy się inne postępowanie cywilne, którego dotyczy wytaczane powództwo wzajemne.

Kiedy sąd oddali powództwo wzajemne?

Z uwagi na to, że sąd jest związany podstawą prawną unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa wskazaną przez powoda wzajemnego, powództwo wzajemne podlega oddaleniu, gdy zachodzą przesłanki do unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa, ale na innej podstawie prawnej.

 Więcej na ten temat znajdziesz w procedurze: Przebieg postępowania w związku z powództwem wzajemnym obejmującym żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

 

Naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal