Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Listopad 2022 r.: podsumowanie zmian w prawie UE. Od nowej regulacji bezpieczeństwa produktów po transgraniczne udostępnianie e-materiałów dowodowych dla celów postępowań karnych

05 grudnia 2022

W naszym comiesięcznym zestawieniu najważniejszych zmian w unijnym prawie znalazły się tym razem wyłącznie projekty legislacyjne. Dotyczą one: nowej regulacji bezpieczeństwa produktów, wprowadzenia normy Euro 7 dla pojazdów, zmian w ochronie wzorów przemysłowych, operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego oraz transgranicznego udostępniania elektronicznych materiałów dowodowych na potrzeby postępowań karnych.

O projektach piszemy szczegółowo w programie LEX Prawo Europejskie. Poniżej prezentujemy ich skrócone opisy w porządku chronologicznym.

1. Norma Euro 7 dla pojazdów

10 listopada Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia wprowadzającego nową normę Euro 7 dla aut osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. W porównaniu do dotychczasowych norm Euro 7 ma dotyczyć nie tylko ograniczenia emisji z rur oddechowych, ale również z hamulców i opon. To ewenement nie tylko w wymiarze unijnym, ale również światowym.

Warto podkreślić, że projekt rozporządzenia Euro 7 zastępuje i upraszcza przepisy dotyczące emisji z samochodów osobowych i dostawczych (Euro 6) oraz z samochodów ciężarowych i autobusów (Euro VI) (wcześniej były to odrębne przepisy). Zgodnie z normami Euro 7 limity emisji w przypadku wszystkich pojazdów silnikowych, czyli samochodów osobowych, dostawczych, autobusów i ciężarówek, będą objęte jednym zestawem przepisów.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz TUTAJ.

2. Zmiany w ochronie wzorów przemysłowych

28 listopada Komisja Europejska zaproponowała pakiet zmian w zakresie ochrony wzorów przemysłowych. Ma on zapewnić tańszą, szybszą i bardziej przewidywalną ochronę tego rodzaju własności intelektualnej w całej UE. Przedstawione przez Komisję dwa projekty dotyczą zmian obu unijnych regulacji wzorów przemysłowych. Modernizują one zatem zarówno istniejące unijne ramy dotyczące wzorów wspólnotowych zawarte w rozporządzeniu nr 6/2002 (na marginesie, zmianie ulegnie dotychczasowa nazwa "wzór wspólnotowy", zastąpiona pojęciem "wzór Unii Europejskiej") i równoległe krajowe systemy wzorów, zharmonizowane dyrektywą z 1998 r. (dyrektywa 98/71). Podstawowe kierunki zmian, na których oparta jest reforma ochrony wzorów, obejmują trzy najważniejsze aspekty: uproszczenie i usprawnienie procedury rejestracji wzoru w całej UE, harmonizację procedur i zapewnienie komplementarności z krajowymi systemami wzorów oraz umożliwienie odtwarzania oryginalnych wzorów do celów naprawy produktów złożonych.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz TUTAJ.

3. DORA na ostatniej prostej

Tego samego dnia Rada UE przyjęła akt w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej (DORA), który ma zagwarantować, że sektor finansowy w Unii będzie odporny na poważne zakłócenia swoich operacji. DORA ustanawia jednolite wymogi dotyczące bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych firm i instytucji działających w sektorze finansowym, a także kluczowych zewnętrznych dostawców usług związanych z ICT (technologiami informacyjno-komunikacyjnymi), takich jak platformy w chmurze czy usługi analizy danych. Powstają w ten sposób ramy regulujące operacyjną odporność cyfrową, zgodnie z którymi wszystkie firmy muszą upewnić się, że są w stanie wytrzymać wszelkiego rodzaju zakłócenia i zagrożenia związane z ICT, reagować na nie i przezwyciężać ich skutki. Wymogi te będą jednolite we wszystkich państwach członkowskich UE. Głównym celem jest, by zapobiegać cyberzagrożeniom i je łagodzić.

Formalne zatwierdzenie projektu rozporządzenia przez Radę jest ostatnim etapem procesu legislacyjnego. Po opublikowaniu aktu w unijnym dzienniku urzędowym zostanie on wprowadzony do prawa krajowego przez każde państwo członkowskie UE. Jednocześnie odpowiednie europejskie urzędy nadzoru opracują standardy techniczne, których będą musiały przestrzegać wszystkie instytucje finansowe świadczące usługi w zakresie m.in. bankowości, ubezpieczeń i zarządzania aktywami.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz TUTAJ.

4. Nowe przepisy o bezpieczeństwie produktów

Również 28 listopada, Rada i Parlament Europejski osiągnęły tymczasowe porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). GPSR przekształca obowiązującą tematyczną dyrektywę 2001/95 w rozporządzenie, modernizuje przepisy dotyczące wszystkich podmiotów gospodarczych (producentów, importerów i dystrybutorów) oraz aktualizuje je w odniesieniu do przedsiębiorstw internetowych i internetowych platform handlowych.

Kluczowe zmiany dotyczą w szczególności kupowania bezpiecznych produktów w internecie. Rozporządzenie GPSR nakłada na internetowe platformy handlowe obowiązek współpracy z organami nadzoru rynku w przypadku wykrycia niebezpiecznego produktu na ich platformie. W tym celu będą one zobowiązane do ustanowienia jednego punktu kontaktowego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo produktów.

Internetowe platformy handlowe będą musiały również zapewnić, że znają sprzedawców, którzy działają na ich platformach, oraz produkty, które oferują. Organy nadzoru rynku będą mogły wydawać nakazy zobowiązujące internetowe platformy handlowe do usunięcia niebezpiecznych produktów ze swoich platform lub uniemożliwienia dostępu do takich ofert.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz TUTAJ.

5. Będzie łatwiejszy dostęp do elektronicznych materiałów dowodowych w postępowaniach karnych

Dzień później, 29 listopada, Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły tymczasowe porozumienie polityczne co do propozycji pakietu legislacyjnego wprowadzającego zasady udostępniania elektronicznych materiałów dowodowych w całej UE. Ich celem jest ułatwienie i przyspieszenie uzyskiwania przez policję i organy sądowe dowodów elektronicznych, takich jak wiadomości e-mail lub dokumenty umieszczone w chmurze, potrzebnych do prowadzenia dochodzeń, ścigania i skazywania przestępców i terrorystów, przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającego zabezpieczenia praw i wolności wszystkich zainteresowanych. Obecnie, aby uzyskać dowody elektroniczne, organy państw członkowskich muszą polegać na długotrwałych procedurach współpracy sądowej, co wiąże się z ryzykiem przeniesienia lub usunięcia poszukiwanych danych, lub na procedurach dobrowolnej współpracy z usługodawcami, co wiąże się z brakiem wiarygodności, przejrzystości, odpowiedzialności i pewności prawnej.

Pakiet składa się z projektów dwóch aktów: rozporządzenia w sprawie europejskiego nakazu wydania dowodów dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych i europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych oraz dyrektywy ustanawiającej zharmonizowane przepisy dotyczące mianowania przedstawicieli prawnych w celu gromadzenia dowodów na potrzeby postępowań karnych.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz TUTAJ.

Listopad 2022 r.: podsumowanie zmian w prawie UE. Od nowej regulacji bezpieczeństwa produktów po transgraniczne udostępnianie e-materiałów dowodowych dla celów postępowań karnych
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskiea