Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Po reformie KPC spore zmiany też u referendarzy sądowych

02 września 2019

Uchwalona 4 lipca 2019 r. ustawa zmienia około 300 przepisów KPC. Z nowelizacją procedury cywilnej wiążą się także zmiany w zakresie uprawnień i obowiązków referendarzy sądowych. W oparciu o niniejszą nowelizację ustawodawca wprowadził istotne modyfikacje w tej materii.

Po reformie KPC spore zmiany też u referendarzy sądowych

Referendarze sądowi wykonują zadania z zakresu ochrony prawnej, lecz nie sprawują wymiaru sprawiedliwości, który jest zastrzeżony dla sędziów. W zakresie wykonywanych obowiązków referendarz jest niezależny co do treści wydawanych orzeczeń i zarządzeń określonych w ustawach, ale nie posiada atrybutów niezawisłości sędziowskiej. Referendarze mogą wykonywać powierzone im przez ustawę czynności we wszystkich sądach powszechnych. W zakresie powierzonych mu czynności referendarz sądowy ma, zależnie od rodzaju podejmowanej czynności, prawa i obowiązki sądu albo przewodniczącego.

Po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw, dokonanych na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, modyfikacjom ulegną uprawnienia i obowiązki referendarzy sądowych.

Nowe uprawnienia referendarzy sądowych

Ustawodawca poszerzył kompetencje referendarzy sądowych o:

  • czynności w zakresie kontroli prawidłowości wniesionej apelacji,
  • czynności w postępowaniu nakazowym,
  • orzekanie o należnościach osób trzecich przewidzianych w k.p.c.

Ponadto należy zauważyć, że jedną z najistotniejszych zmian w nowelizacji k.p.c. z 2019 roku są zmiany odnoszące się do skargi na orzeczenie referendarza sądowego. Ustawodawca przyjął zasadę, że na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.

Znowelizowane zostały także niektóre regulacje odnoszące się do referendarzy, a zamieszczone w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Przed podjęciem po raz pierwszy pracy na stanowisku referendarza, referendarz sądowy składa ślubowanie wobec prezesa sądu okręgowego, a referendarz sądowy zatrudniony w sądzie apelacyjnym – wobec prezesa sądu apelacyjnego. Tym samym ustawodawca doprecyzował, że referendarz ślubowanie składa tylko raz, przy pierwszym objęciu stanowiska, a w sytuacji, gdy zmieni stanowisko nie jest to już konieczne.

Zachęcam do zapoznania się z komentarzem praktycznym - Nowe obowiązki referendarzy sądowych w związku z reformą KPCw którym szczegółowo zostały omówione zmiany w zakresie uprawnień i obowiązków referendarzy sądowych wynikające z nowelizacji KPC.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co jeszcze zmieni się w procedurze cywilnej - zapisz się na bezpłatne szkolenia online poświęcone nowelizacji KPC.

 

Katarzyna Irytowska
product manager LEX Kancelaria Prawna

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.