Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowe postępowanie w sprawie własności intelektualnej od 1 lipca

01 lipca 2020

Procedura cywilna znowu ulega dużym zmianom. To w związku z wprowadzeniem nowego odrębne postępowania, poświęconego wyłącznie sprawom własności intelektualnej. Oznacza to przyjęcie odrębnych procesowych norm prawnych wyłącznie dla spraw własności intelektualnej. Zmiany wchodzą w życie już od 1 lipca.

Przyjęcie odrębnych procesowych norm prawnych wyłącznie dla spraw własności intelektualnej połączono z powołaniem – na poziomie wydziałów sądów okręgowych oraz sądów apelacyjnych – wyspecjalizowanych jednostek dla rozstrzygania tych właśnie spraw. Zauważyć trzeba, jak pisze dr Monika Rejdak w komentarzu praktycznym w LEX - Nowe postępowanie w sprawach własności intelektualnej, że obecna regulacja o postępowaniu odrębnym w sprawach własności intelektualnej zasadniczo koncentruje się na środkach prawnych, których użycie ma zapewnić przygotowanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, czy też zdobycia najszerszych informacji o naruszeniach prawa uprawnionego.

Pojęcie spraw własności intelektualnej

Dotychczasowe przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego nie posługiwały się pojęciem „spraw własności intelektualnej”, podobnie jak obecne przepisy kodeksu cywilnego nie używają terminu „prawa własności intelektualnej”. Zgodnie z nowowprowadzoną regulacją, jako sprawy własności intelektualnej należy rozumieć sprawy o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych. Sprawami własności intelektualnej w rozumieniu nowych przepisów k.p.c. są także sprawy o:

  • zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
  • ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług;
  • ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Jak pisze Autorka we wskazanym komentarzu praktycznym, sprawy własności intelektualnej obejmują swoim zakresem nie tylko sprawy o naruszenia, ale zaliczyć należy m.in. sprawy o wynagrodzenie umowne z tytułu korzystania z dóbr chronionych prawami o charakterze bezwzględnym (przykładowo chodzi o sprawy o zapłatę wynagrodzeń z tytułu umów licencyjnych). Nie musi zatem dojść do naruszenia prawa, aby wytoczone powództwo uzyskało charakter sprawy o ochronę tego prawa, a ściślej sprawy własności intelektualnej.

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej

Sprawami z zakresu własności indywidualnej zajmować będą się specjalnie, nowopowstałe sądy. Powstaną nowe wydziały w sądach okręgowych w Gdańsku, Poznaniu, Lublinie i Warszawie oraz w sądach apelacyjnych (Poznań i Warszawa). Zlikwidowany zostanie natomiast obecnie wyodrębniony sąd, który na zasadzie wyłączności rozstrzygał sprawy dotyczące unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych (XXII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych).

W nowych regulacjach nie można przegapić także, nowych instytucji dedykowanych zdobywaniu informacji o faktach naruszeń prawa, czyli zabezpieczeniu środka dowodowego, wyjawieniu lub wydaniu środka dowodowego oraz (znowelizowanej wersji) roszczenia informacyjnego, które szczegółowo zostały opisane w LEX w komentarzu praktycznym - Zabezpieczenie środka dowodowego obowiązującego wyłącznie w sprawach własności intelektualnej

Warto także podkreślić, że w omawianej nowelizacji do k.p.c. wprowadzono w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej przymus adwokacko-radcowsko-rzecznikowskim. Oznacza to, że jeżeli wartość przedmiotu sporu przekroczy 20 tys. złotych strony muszą być reprezentowane przez zawodowych pełnomocników – adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych. Co to oznacza on w praktyce, zostało przedstawione w komentarzu praktycznym w LEX - Obowiązkowy udział fachowych pełnomocników w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej.


Nowe postępowanie w sprawie własności intelektualnej od 1 lipca
Katarzyna Irytowska
Product manager LEX Kancelaria Prawna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.