Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowelizacja polskiej ustawy sankcyjnej – zarząd przymusowy i wsparcie pracowników

06 września 2022

Temat sankcji nakładanych na Rosję w związku z agresją na Ukrainę wciąż podlega dynamicznym zmianom i budzi liczne wątpliwości interpretacyjne. Ustawa sankcyjna stanowiła szybką reakcję polskiego legislatora na zmieniającą się sytuację geopolityczną, jednak jej stosowanie, również przez duże instytucje finansowe, takie jak banki czy ubezpieczyciele, nadal generuje liczne pytania.

W dniu 18.08.2022 r. weszła w życie ustawa z 5.08.2022 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, w ramach której zaadresowana została część z występujących w obecnym stanie prawnym problemów. Nowelizacja wprowadza m.in. instytucję zarządu przymusowego, możliwość przejęcia majątku firmy z listy sankcyjnej na rzecz Skarb Państwa za odszkodowaniem oraz nowe przepisy mające na celu wsparcie pracowników podmiotów figurujących na listach sankcyjnych.

1. Tymczasowy zarząd przymusowy

Nowelizacja dodała do ustawy sankcyjnej art. 6a–6f, które przewidują możliwość ustanowienia tymczasowego zarządu przymusowego. Może on być ustanawiany, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia funkcjonowania podmiotu gospodarczego prowadzącego przedsiębiorstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu utrzymania miejsc pracy w tym przedsiębiorstwie lub utrzymania w zakresie działalności tego przedsiębiorstwa świadczenia usług użyteczności publicznej lub wykonywania innych zadań o charakterze publicznym, a także gdy jest to niezbędne dla ochrony interesu ekonomicznego państwa.

2. Przejęcie własności przez Skarb Państwa

Nowelizacja przewiduje również możliwość ustanowienia zarządu przymusowego w celu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa własności środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych należących do osoby albo podmiotu wpisanych na listę sankcyjną, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony ważnego interesu publicznego, ochrony interesu ekonomicznego państwa lub ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa państwa.

3. Wsparcie pracowników

Jak pisze Magdalena Jaczewska-Żurek w komentarzu praktycznym "Nowelizacja polskiej ustawy sankcyjnej – zarząd przymusowy i wsparcie pracowników " konsekwencje wpisu danego podmiotu na listę sankcyjną ponoszą nie tylko właściciele firm, lecz także ich pracownicy, którzy nie mogą otrzymać należnych im wynagrodzeń.

Poprawie pozycji pracowników podmiotów objętych sankcjami mają służyć postanowienia nowelizacji przewidujące wsparcie dla pracowników, które wprowadzają nowy instrument dający możliwość wystąpienia przez podmiot objęty sankcjami z wnioskiem o przyznanie świadczeń z FGŚP na zaspokojenie należności pracowniczych.

Wniosek o przyznanie środków z FGŚP składa się w terminie miesiąca od dnia wpisu pracodawcy na listę albo wymienienia w wykazie określonym w rozporządzeniu nr 765/2006 lub rozporządzeniu nr 269/2014.

Wniosek może złożyć również pracownik, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 tygodni od dnia upływu terminu na złożenie wniosku przez pracodawcę.

Wnioski o wypłatę rozpatruje marszałek województwa właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub ze względu na adres głównego miejsca wykonywania działalności (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Więcej informacji na temat polskiej ustawy sankcyjnej dowiesz się z materiałów dostępnych w LEX Banki:

Zapoznaj się z naszą ofertą.

Nowelizacja polskiej ustawy sankcyjnej – zarząd przymusowy i wsparcie pracowników
Monika Kozłowska

Product Manager LEX Banki

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.