Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Przeciwdziałanie przemocy domowej - rewolucyjne zmiany 2023 r.

29 sierpnia 2023

22 czerwca 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej, które nadadzą nowy charakter funkcjonowaniu zespołów i grup pracujących w obszarze przeciwdziałania tej przemocy. W szczególności zmienione zostały przepisy dotyczące samej procedury „Niebieskie Karty”, a także rozwiązań mających służyć poprawie sytuacji osób dotkniętych przemocą.

 

Podmioty, których dotyczy zmiana

Zmienione zostały przepisy dotyczące samej procedury „Niebieskie Karty”, a także rozwiązań mających służyć poprawie sytuacji osób dotkniętych przemocą. Zmiany dotkną m.in. przedstawicieli służb i podmiotów uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej tj. m.in. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.in. pracowników socjalnych, asystentów rodziny (OPS, CUS, OIK); gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (powołani członkowie GKRPA); Policji (dzielnicowi); oświaty (pedagogowie, wychowawcy, nauczyciele); ochrony zdrowia (lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki); organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych oraz członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup diagnostycznopomocowych (dawnej roboczych).

 

Najważniejsze zmiany

  1. Diagnozowanie przemocy w oparciu o jej nową definicję i zakres („przemoc domowa zamiast w rodzinie”).
  2. Pomoc dla osób doznających przemocy – nowe formy wsparcia.
  3. Odziaływania korekcyjno – edukacyjne i psychologicznoterapeutyczne wobec osób stosujących przemoc
  4. Nowe zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie, powiecie i województwie.
  5. Nowe wymogi wobec osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
  6. Działalność zespołu interdyscyplinarnego (ZI)
  7. Działanie dotychczasowych grup roboczych na działanie grup diagnostyczno-pomocowych
  8. Procedura „Niebieskie Karty” – zmiany dotyczące właściwości miejscowej w prowadzeniu procedury, wyłączenie ZI lub jego członków oraz warunki wszczęcia i zakończenia procedury NK.

 

W LEX Pomoc Społeczna już dzisiaj można zapoznać się z nagraniem szkolenia w całości poświęconym zmianom ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Podczas szkolenia "Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023"  omówione zostały najważniejsze i wybrane zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy, w tym związane z nową definicją przemocy wprowadzoną przez ustawodawcę. Szkolenie ma charakter ogólnego omówienia większości wprowadzonych zmian legislacyjnych, natomiast w komentarzu zostaną rozszerzone kluczowe i wybrane zagadnienia, których zastosowanie będzie miało priorytetowe znaczenie w pierwszym okresie funkcjonowania nowych przepisów.

Dostępny jest również komentarz praktyczny "Przeciwdziałanie przemocy domowej" , który dotyczy praktycznych aspektów przyjętej ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

Zapraszamy także do lektury komentarza praktycznego "Nowe przepisy wykonawcze w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej", który omawia konieczność wprowadzenia lub dostosowania przepisów wykonawczych do nowo przyjętych rozwiązań wraz z nowelizacją ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

W komentarzu poruszone zostały wybrane zagadnienia dotyczące sześciu kluczowych rozporządzeń, w których zmodyfikowano lub wprowadzono przepisy wpływające na dotychczasową praktykę:

rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 22.06.2023 r. w sprawie programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz wymagań kwalifikacyjnych wobec osób prowadzących te programy – dalej r.p.p.t.;

rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20.06.2023 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej;

rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20.06.2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zgłoszeniu się do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu tych programów, a także wzorów pouczeń w związku z uczestnictwem osób stosujących przemoc domową w tych programach;

rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20.06.2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową;

rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 21.06.2023 r. w sprawie wzoru pouczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, któremu pracownik socjalny zapewnił ochronę w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową;

rozporządzenie  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20.06.2023 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz wymagań kwalifikacyjnych wobec osób zatrudnionych w tych ośrodkach.

Podział majątku wspólnego małżonków

Roman Rudnik

Product Manager LEX Pomoc Społeczna