Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowelizacja ustawy wiatrakowej - nowe obowiązki gmin

28 kwietnia 2023

23 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy wiatrakowej. W ustawie nie tylko zmieniono zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych, lecz także nałożono nowe obowiązki na gminę, w tym na gminę pobliską.

Nowe obowiązki gmin

Zgodnie z nowelizacją ustawy wiatrakowej gmina uchwalając studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) nie musi uwzględniać w nim minimalnej odległości elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej. W przypadku uchwalania MPZP konieczne jest takie określenie obszaru przeznaczonego pod lokalizację elektrowni wiatrowej oraz granic stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, aby śmigła nie wystawały poza obszar objęty minimalną odległością. W przeciwnym razie nie będzie możliwe uzyskanie decyzji środowiskowej ani pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowej, która wychodzi poza ten obszar.

Wójt (burmistrz albo prezydent miasta) gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa, ma obowiązek ogłosić informację o podjęciu uchwały w sprawie przestąpienia do sporządzania MPZP w tej gminie w:

 • w prasie miejscowej,
 • przez obwieszczenie,
 • przez ogłoszenie w BIP,
 • na stronie urzędu gminy/ miasta,
 • w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Informację o powyższym ogłoszeniu przekazuje wójtom, burmistrzom albo prezydentom miast gmin pobliskich, którzy dokonują własnego ogłoszenia tej informacji.

Na wójcie (burmistrzu albo prezydencie miasta) gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa, ciąży także obowiązek:

 • wystąpienia o opinie o projekcie MPZP, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa, do wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast gmin pobliskich,
 • zorganizowania co najmniej jednej dyskusji publicznej w formie bezpośredniego spotkania oraz jednej w formie zdalnej.

Nowe zakazy

Ustawa nowelizująca dodała zakaz odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu MPZP, który wprowadza nowe lub zmienia istniejące ustalenia związane z budową lub przebudową elektrowni wiatrowej (w tym mające wpływ na odległość między elektrownią wiatrową a budynkami mieszkalnymi lub budynkami o funkcji mieszanej). Opracowując projekt MPZP, należy mieć na względzie także nowe ograniczenia związane z formami ochrony przyrody. Nowelizacja wprowadziła bowiem zakaz lokalizowania elektrowni wiatrowych na terenach chronionych, tj. na terenach:

 • parków narodowych,
 • rezerwatów przyrody,
 • parków krajobrazowych,
 • obszarów Natura 2000,

Ustawa nowelizująca określiła także dopuszczalną odległość dla lokalizacji elektrowni wiatrowej od określonych form ochrony przyrody:

 • parku narodowego - równa lub większa od dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej,
 • rezerwatu przyrody - nie mniej niż 500 metrów.

Obowiązki gmin oraz gmin pobliskich na poszczególnych etapach realizacji inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych zostały omówione w komentarzu praktycznym "Nowe obowiązki gmin w zakresie inwestycji dotyczących elektrowni wiatrowych"

Podział majątku wspólnego małżonków

Aleksandra Kwaśniewska

Product manager LEX Ochrona Środowiska

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy