Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowy JPK_VAT od października 2020 r.

15 września 2020

Już wkrótce zaczną obowiązywać przepisy dotyczące nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego połączonego z deklaracją VAT. Będą one stanowić jeden e-dokument. Regulacje te budzą niepokój zarówno podatników, jak i księgowych. Co się zmieni i jak przygotować się do tych zmian?

Jednolity Plik Kontrolny został po raz pierwszy wprowadzony w 2016 r. i od tamtego czasu ulegał wielu zmianom zarówno co do zakresu zawartych w nim danych, jak i procedur przesyłania plików. Zmian w zakresie wdrożenia od 1 października nowego JPK_VAT jest wiele i mogą one wymagać istotnych działań ze strony podatników. Wiąże się to nie tylko ze zmianami w stosowanych systemach finansowo-księgowych. Nie brakuje również problemów merytorycznych. Tymczasem, od 1 października urząd skarbowy będzie mógł nałożyć  karę finansową w wysokości aż 500 zł za każdy błąd w nowym jednolitym pliku kontrolnym. NOWE PROCEDURY PODATKOWE pomogą przygotować się do tych nowych wymogów raportowania VAT.

Jak ująć w JPK_VAT ulgę na złe długi?

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług pozwalają podatnikom skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Jest to tzw. ulga na złe długi. Czy podatnik ma prawo skorzystać z tej ulgi pozwala ustalić procedura Ulga na złe długi – prawo do skorzystania.

Od października 2020 r. podatnicy korzystający z tej ulgi będą czynić to w ramach nowego JPK_VAT. Jak z niej skorzystać wskazuje krok po kroku, szczegółowo omawiając wszystkie pola pliku, procedura Korzystanie z ulgi na złe długi w ramach nowego JPK_VAT.

Jak wykazać w JPK_VAT korektę podatku odliczonego?

Dłużnicy, którzy odliczyli VAT z nieuregulowanych faktur, mogą być obowiązani do korekty odliczonej kwoty podatku. Obowiązek ten ciąży na dłużnikach, jeżeli upłynie 90. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze więcej o tym obowiązku zob. procedura Obowiązek korekty odliczonego podatku ze względu na nieuregulowanie należności.

Od października 2020 r. korekty takiej trzeba dokonać w ramach nowego JPK_VAT. W pierwszej kolejności podatnik obowiązany do korekty podatku odliczonego powinien wykazać kwotę korekty podatku naliczonego w polu K_46 nowego JPK_VAT. Korektę taką ujmuje się pojedynczo, podając wszystkie elementy wymagane dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług ze znakiem „in minus”. Następnie podatnik powinien uwzględnić kwotę korekty podatku naliczonego w polu P_46 pliku. Wykazywanie dokonywanej korekty w nowym pliku omawia procedura Korekta odliczonego podatku dokonywana przez dłużników w ramach nowego pliku JPK_VAT.

Właściwe oznaczenie dokumentów

Poza wdrożeniem samego narzędzia do generowania nowego JPK_VAT, ważne jest również o odpowiednie oznaczenie dokumentów. Już od 1 października w systemie powinny zostać przypisane odpowiednie oznaczenia do określonych transakcji, aby umożliwić wygenerowanie i złożenie prawidłowego JPK_VAT w terminie.

Wybrane transakcje sprzedaży i zakupu będą podlegają dodatkowemu oznaczeniu, ponadto w nowym JPK_VAT pojawią się nowe oznaczenia liczbowe i literowe. Jak te nowe obowiązki będą wyglądały w praktyce przedstawiają NOWE PROCEDURY PODATKOWE:

Procedura Oznaczenia liczbowe w nowym pliku JPK_VAT szczegółowo prezentuje wszystkie grupy dostaw towarów lub świadczenia usług, dla których od 1.10.2020 r. w nowym JPK_VAT konieczne jest stosowanie oznaczenia liczbowego.

Wiele zmian wystąpi także w zakresie rozszerzenia listy informacji, jakie będą musiały być ujawniane w nowym JPK_VAT. W szczególności należy tu wymienić obowiązkowe oznaczenie faktur, które podlegają podzielonej  płatności (split payment) oraz transakcji dotyczących wrażliwych towarów (m.in. leków, paliwa, papierosów, pojazdów oraz części samochodowych i innych wyrobów akcyzowych, budynków, budowli i gruntów). Procedura Oznaczenia transakcji w nowym pliku JPK_VAT pozwala ustalić czy konieczne jest dodatkowe oznaczenie danej transakcji w nowym pliku JPK_VAT

Wśród zmian warto także wymienić doprecyzowanie oznaczeń dokumentów sprzedaży (w tym dodanie oznaczenia dla dokumentów zbiorczych zawierających wartość sprzedaży zaewidencjonowanej na kasach rejestrujących). Procedura Oznaczenia dowodów sprzedaży w nowym pliku JPK_VAT pozwala ustalić czy konieczne jest dodatkowe oznaczenie dowodu sprzedaży w nowym JPK_VAT.

Procedura Oznaczenia dowodów zakupu w nowym pliku JPK_VAT pozwala ustalić czy konieczne jest dodatkowe oznaczenie dowodu zakupu w nowym JPK_VAT. Przedstawia ona wszystkie dowody zakupu, które od 1 października muszą być oznaczane w szczególny sposób w nowym JPK_VAT.

Na temat wszystkich procedur zobacz krótki film film      opisujący tę kategorię dokumentów.

 

Nowy JPK_VAT od października 2020 r.
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes