Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak będzie wyglądał nowy rok akademicki w pandemii?

02 października 2020

Rok akademicki 2020/2021 z pewnością będzie dla studentów wyjątkowy ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz związany z tym reżim sanitarny. Większość rektorów zdecydowała się na tzw. hybrydowy model prowadzenia zajęć na uczelni. Oznacza to, że ćwiczenia odbywają się głównie w trybie stacjonarnym, natomiast wykłady zostaną przeprowadzone on-line.

Różne modele nauczania w pandemii

Władze uczelni wyższych argumentują decyzję o wprowadzeniu mieszanego modelu nauczania  koniecznością uczestnictwa studentów w życiu akademickim, co jest szczególnie ważne w przypadku studentów pierwszego roku. Decyzje te zostały jednak podjęte indywidualnie przez każdego z rektorów.

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w większości przypadków nie uczestniczą w zajęciach stacjonarnych ze względu na funkcjonujący na uczelni indywidualny tok studiów, który umożliwia studentom dostosowanie planu zajęć do swoich potrzeb i możliwości. Jak podkreśla  prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, taki system nie sprawdza się w warunkach pandemii. Trudno byłoby ułożyć racjonalny i bezpieczny dla wszystkich plan studiów, stąd decyzja o przejściu w dużej mierze na zdalny tryb nauczania.

Semestr zimowy odbędzie się w trybie zdalnym także na Uniwersytecie Warszawskim.

Inny pomysł na rozwiązanie tej trudnej sytuacji ma Uniwersytet w Białymstoku. Tu wprowadzono mieszany tryb prowadzenia zajęć, jednak część ćwiczeń, która będzie odbywać się zdalnie zostanie przeprowadzona w formie kazusów, quizów, filmów i nagrań. Prowadzący będzie opracowywał moduły zadań do wykonania, które zostaną udostępnione studentom na specjalnej platformie.

Hybrydowy tryb prowadzenia zajęć zapowiedziały także m.in. Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Dużym problemem związanym z zajęciami on-line jest brak prawnych regulacji dotyczących nagrywania ćwiczeń. Teoretycznie potrzebna jest do tego jedynie zgoda wszystkich studentów, jednak jeśli obecność na zajęciach jest obowiązkowa, pojawia się pytanie, czy w takiej sytuacja decyzja studenta o nagrywaniu zajęć jest dobrowolna. Zdaniem prof. Pisulińskiego, konieczna jest pilna regulacja tego rozwiązania, gdyż w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych, student nie ma możliwości wzięcia udziału w zajęciach.

Środowiskowe wytyczne dotyczące funkcjonowania uczelni wyższych

Ustępujący już Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wojciech Murdzek zapowiedział, że obowiązujące od wiosny br. rozporządzenie zawieszające działalność stacjonarną szkół wyższych przestaje obowiązywać. Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa przekierowywały uczelnie na kształcenie w 100% zdalne. „To rozporządzenie przestaje obowiązywać i od 1 października 2020 r. ograniczeń nie ma. To podkreśla olbrzymią rolę zarządzeń na poziomie szkół wyższych” – stwierdził minister. Nadzór nad nauczaniem w trybie zdalnym będzie sprawowała Polska Komisja Akredytacyjna. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno studentom, jak i pracowników uczelni wyższych przedstawiciele środowiska akademickiego po konsultacji z Konferencją Rektorów Polskich oraz studentami i doktorantami opracowali środowiskowe wytyczne dotyczące funkcjonowania uczelni wyższych. Zobacz w LEX

Na większości uczelni płatność za studia bez zmian

Na Uniwersytecie Warszawskim odbyły się rozmowy z przedstawicielami samorządu studenckiego WPiA. Na spotkaniu wypracowano rozwiązanie pozwalające studentom na rozłożenie opłaty za rok akademicki 2020/2021 na cztery raty. Co istotne, rozłożeniu będzie podlegać kwota z planu ratalnego przewidującego jednorazową wpłatę, dzięki czemu osoby przyjmujące drugi lub trzeci plan ratalny, będą miały obniżoną opłatę za studia.

Jednak na większości uniwersytetów kwestia płatności za studia nie uległa zmianie. Uczelnie publiczne wskazują, że ich studenci nie zgłaszają, aby ich sytuacja materialna uległa pogorszeniu, biorąc pod uwagę również fakt, że stypendia są wypłacane na zasadach sprzed pandemii.  Z kolei uczelnie prywatne wskazują, że aby zapewnić tak samo wysoki poziom zajęć zdalnych, jak i stacjonarnych muszą inwestować w sprzęt i oprogramowanie. Dochodzi również niezmiennie kwestia wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich.

Wsparcie finansowe dla studentów

Kredyt studencki

Kredyt studencki przysługuje studentom do 30 roku życia oraz doktorantom do 35 roku życia. Wypłata kredytu następuje w miesięcznych transzach przez okres do 10 miesięcy roku akademickiego. Z tego okresu wyłącza się okresy udzielonych urlopów i innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów. Student sam decyduje o wysokości wypłacanych środków – może wybrać kwotę 400, 600, 800 albo 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może zmienić wysokość otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb. Dużą zaletą kredytu studenckiego jest rozpoczęcie jego spłaty dopiero 2 lata od ukończenia studiów. W tym czasie kredytobiorca podejmuje pracę, a jego sytuacja finansowa stabilizuje się.

Umorzenie częściowe i w całości

Na częściowe umorzenie kredytu może liczyć kredytobiorca, który znajdzie się w grupie najlepszych absolwentów. Jeżeli w okresie spłaty kredytu sytuacja finansowa kredytobiorcy jest szczególnie trudna lub utracił on zdolność do spłaty, kredyt może być umorzony częściowo lub w całości przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Kredytobiorca w takich sytuacjach składa wniosek o umorzenie kredytu studenckiego. Zobacz w LEX

 

Jak będzie wyglądał nowy rok akademicki w pandemii?
Hanna Kolenkiewicz

Product Manager LEX Akademia

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.