Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Obniżenie czynszu najmu powierzchni z powodu epidemii i stanu klęski żywiołowej - Webinar dla Klientów LEX

23 kwietnia 2020

Analiza zawartych umów to obecnie jedno z kluczowych zagadnień, którymi zajmują się przedsiębiorcy, a w praktyce częściej prawnicy ich reprezentujący. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania powoduje powstanie określonych uprawień po stronie wierzyciela. Przekłada się to na sytuację prawną dłużnika i ostatecznie prowadzi do nawarstwiania się szeregu różnego rodzaju problemów.

Zmiany w regulacjach dotyczących najmu w związku z epidemią koronawirusa

W związku z domniemaniem winy w odpowiedzialności kontraktowej komplikuje się sytuacja procesowa dłużnika. Koszty związane z najmem powierzchni, jako istotny element kosztów stałych każdego przedsiębiorcy, siłą rzeczy stają się wiodącym tematem debaty gospodarczej w czasach zarazy. Ustawodawca dostrzegł problemy najemców prowadzących działalność gospodarczą, kosztem uszczuplenia praw wynajmujących, zarówno operatorów galerii handlowych powyżej 2000 m2, jak i lokali stanowiących własność publiczną, i wprowadził tzw. specustawą koronawirusową przepisy szczególne w związku z pandemią koronawirusa. Natomiast dla najemców lokali wynajętych na potrzeby działalności gospodarczej od osób prywatnych innych niż właściciele wspomnianych galerii ustawodawca nie przewidział podobnego wsparcia. Ponadto ustawodawca wprowadził pewne wyłączenia dotyczące wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem, odnoszące się do ograniczenia możliwości wypowiadania umów najmu lub wysokości czynszu oraz możliwości wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy.

Obniżenie czynszu najmu powierzchni w dużych obiektach handlowych

Zgodnie z art. 15ze tzw. specustawy koronawirusowej w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy). Uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Postanowienia te przestają wiązać oddającego z chwilą bezskutecznego upływu na złożenie oferty.

 

Obniżenie czynszu najmu - Szkolenie online dla Klientów LEX

Podczas webinaru, który już 28 kwietnia o godz. 14.30  Prof. Waldemar Gontarski omówi skutki prawne – przewidziane i nieprzewidziane specustawą koronawirusową – wywierane przez stan epidemii na umowy najmu. Dodatkowo omawiane będzie kwestia wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia w przypadku ewentualnego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

 

Program szkolenia

  1. Wpływ koronawirusa na umowy z kontrahentami - zagadnienia ogólne
  2. Odpowiedzialność ex contractu w dobie koronawirusa
  3. Charakter i relacja przepisów z tzw. specustawy koronawirusowej w stosunku do pozostałych przepisów prawa odnoszących się do najmu
  4. Wygaszenie wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (art. 15ze specustawy koronawirusowej)
  5. Przedłużenie umowy najmu lokalu na dotychczasowych warunkach (art. 31s tzw. specustawy koronawirusowej)
  6. Aspekty praktyczne nowych regulacji dotyczących najmu
  7. Co zrobić z trwającymi umowami ?

Obniżenie czynszu najmu powierzchni z powodu epidemii i stanu klęski żywiołowej - Webinar dla Klientów LEX
Katarzyna Irytowska
product manager LEX Kancelaria Prawna