Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kolejne podmioty mają obowiązek wdrożyć PPK

30 września 2020

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest terminowe utworzenie PPK. Pracodawcy w tym celu zostali podzieleni na kilka grup. W 2020 r. PPK muszą utworzyć pracodawcy zatrudniający od 20 do 249 pracowników. Od 1 stycznia 2021 r. przyjdzie czas na firmy poniżej 20 pracowników oraz na jednostki sektora finansów publicznych.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Jak mówi sama ustawa, PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie.

PPK zostaną objęci wszyscy zatrudnieni do 55 roku życia. Osoby pomiędzy 55 a 69 rokiem życia mogą przystąpić do PPK na swój wniosek.

Osobami zatrudnionymi są nie tylko pracownicy, ale również osoby wykonujące pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji.

Podmiot zatrudniający ma obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia choćby jedną ww. osobę zatrudnioną.

Co ważne, pomimo tego że PPK są powszechne, to są również dobrowolne - zatrudniony może zrezygnować z uczestnictwa w PPK poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji.

Wpłaty na PPK - kto wpłaca i ile

Pracodawca i pracownik finansują wpłaty podstawowe na PPK z własnych środków. Mogą również zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych. Wysokość wpłat podstawowych i dodatkowych określa się procentowo od wynagrodzenia pracownika.

 

wpłata podstawowa

wpłata dodatkowa

pracownik

2% wynagrodzenia

do 2% wynagrodzenia

pracodawca

1,5% wynagrodzenia

do 2,5% wynagrodzenia

Poza tym na rachunek PPK uczestnika PPK odprowadzana jest wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł.

PPK w firmach

W 2019 r. PPK utworzyły firmy, które zatrudniały co najmniej 250 zatrudnionych.

W 2020 roku PPK muszą utworzyć pracodawcy z dwóch grup:

  • zatrudniający 50-249 pracowników (czyli dokładniej podmiot zatrudniający, który na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniał co najmniej 50 osób zatrudnionych) oraz
  • zatrudniający 20-49 pracowników (podmiot zatrudniający, który na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniał co najmniej 20 osób zatrudnionych).

Firmy te muszą zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 27 października br. a do 10 listopada - umowę o prowadzenie PPK. Podpisanie umów powinny poprzedzać konsultacje z reprezentacją pracowników.

Od 1 stycznia 2021 r. przyjdzie czas na najmniejsze firmy (poniżej 20 pracowników).

Jakie są nowe obowiązki pracodawców związane z utworzeniem i prowadzeniem PPK? Jak utworzyć PPK w firmie? Po tą wiedzę zapraszamy do LEX Kadry:

PPK w administracji

Administracja publiczna zostanie objęta ustawą o PPK od 1 stycznia 2021 r., jednak wdrożenie PPK składa się z kilku etapów, dla których zostały określone odpowiednie terminy realizacji. Dlatego warto, aby podmioty te wcześniej przygotowały się do tak trudnego procesu. Tym bardziej, że rozpoczęcie procesu wyłonienia instytucji finansowej przed 1 stycznia 2021 r. może mieć swoje plusy - do tego postępowania będą stosowane przepisy Prawa zamówień publicznych, które obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

Jak wygląda harmonogram utworzenia PPK w jednostkach sektora finansów publicznych? Z jakich etapów się składa i na co zwrócić uwagę? Podpowiadamy w LEX Kadry:

Terminy i procedura wdrożenia PPK w jednostkach sektora finansów publicznych

Czy do PPK stosować zamówienia publiczne?

1 stycznia 2021 r. to również dzień, kiedy zacznie obowiązywać nowe Prawo Zamówień Publicznych. Nowe PZP nie zawiera żadnych przepisów zwalniających jednostki administracji ze stosowania zamówień publicznych w procesie wyłaniania instytucji finansowej (a takie przepisy funkcjonują w PZP obowiązującym do końca grudnia 2020 r.).

Ustawodawca wprowadził jednak pewne regulacje do ustawy o PPK. Co ważne, nie powtórzył całościowego zwolnienia, tak jak to było w dotychczasowym PZP. Zwolnione będą tylko te zamówienia, których wartość nie przekroczy progów unijnych.

Ile wynoszą progi unijne, których przekroczenie oznacza obowiązek stosowania przepisów PZP? Jak ustalić wartość zamówienia? Podpowiadamy w LEX Kadry:

Problematyka wdrożenia PPK w jednostkach sektora finansów publicznych w kontekście zamówień publicznych

Zapraszamy na bezpłatny webinar, 12 października, godz. 10.00:

PPK w administracji - etapy i zasady wdrożenia

Kolejne podmioty mają obowiązek wdrożyć PPK
Izabela Baranowska

product manager działu Kadry i HR

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.