Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Ocena pracy nauczycieli od 1.09.2022 r.

27 września 2022

Od 1.09.2022 r. obowiązują nowe zasady dokonywania oceny pracy nauczycieli. Ocenę dorobku zawodowego zastąpiono oceną pracy nuczyciela oraz określono nowe kryteria oceny. Zmiany są między innymi konsekwencją zmian w awansie zawodowym nauczycieli.

Podstawa prawna oceniania

Mocą ustawy z 5.08.2022 r.  o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, dokonano zmian w art. 6a ustawy - Karta Nauczyciela, który określa procedurę oceniania nauczycieli.

Szczegółowe kryteria, tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz tryb postępowania odwoławczego, zostały natomiast określone w nowym rozporządzeniu MEiN z 25.08.2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli, obowiązującym od 1.09.2022 r.

Ocenie pracy podlegają wszyscy nauczyciele bez względu na wymiar zatrudnienia.

Zgodnie z art. 6a ust. 1 KN nauczyciel może być oceniony w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny pracy:

1) z inicjatywy dyrektora lub

2) na wniosek:

 • nauczyciela,
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty,
 • organu prowadzącego szkołę (odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa),
 • rady szkoły,
 • rady rodziców.

Ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego

Od 1.09.2022 r. ocena pracy została powiązana z nowym systemem awansu zawodowego nauczycieli – dyrektor nie dokonuje już oceny dorobku zawodowego za okres stażu, ponieważ nauczyciele nie odbywają stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego. Jak podkreśla Pani Bgusława Wojtczak w publikacji pt. "Ocena pracy nauczyciela od 1.09.2022 r.", zmiany w awansie stawiają przed dyrektorami szkół nowe zadania w zakresie dokonywania oceny pracy nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu nauczyciela i nauczycieli mianowanych.

Zgodnie z art. 6a ust. 1da KN dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela w:

 • drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela
 • ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela
 • ostatnim roku odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, jeśli nauczyciel takie odbywa w przypadkach określonych w art. 9fa ust. 11 i 13 oraz art. 9g ust. 7b KN.

Z kolei, ocena pracy nauczyciela mianowanego, który zamierza ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego dokonywana jest zgodnie z przepisami art. 6a ust. 1dd, de i dh KN na:

 • wniosek tego nauczyciela
 • za okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny
 • może być dokonana wcześniej niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej.

Karta oceny pracy

Zmiany dotyczą również Karty oceny pracy. Obecnie obowiązujące przepisy nie określają jej wzoru, jedynie w art. 6a ust. 8a KN znajduje się informacja, co powinna zawierać jej treść.

Polecam w LEX wzór Karty oceny pracy nauczyciela (dyrektora), którego autorem jest Pan Piotr Gąsiorek.

Kryteria oceny pracy

Przy dokonywaniu oceny pracy należy wziąć pod uwagę szczegółowe kryteria określone w § 2 nowego rozporządzenie MEiN w sprawie oceny pracy nauczycieli, które zostały podzielone na kryteria obowiązkowe i kryteria dodatkowe.

Ocena pracy dyrektora

Również praca dyrektora podlega ocenie. Zgodnie z art. 6a ust. 6 KN oceny pracy:

 • dyrektora szkoły
 • nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
 • nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora przez okres co najmniej 6 miesięcy

– dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a jeśli organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny – oceny dokonuje ten organ.

Więcej o zmianach i procedurze dokonywania oceny pracy dyrektora w publikacji pt.: "Ocena pracy dyrektora od 1.09.2022 r.".

Polecam!

Ocena pracy nauczycieli od 1.09.2022 r.
Lidia Marciniak

product manager Oświata

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.